Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %80 Doğru: 8 Yanlış: 2 Boş: 0
Frederick Taylor’ın bilimsel yönetim anlayışını benimseyen bir okul yöneticisinden aşağıdaki hangi davranışı sergilemesi beklenmez?


 • A) Okulda yapılacak işler için standart bir süre belirler.
 • B) Yönetsel etkinlikleri belirli bir plan çerçevesinde yürütür.
 • C) Bir işin en iyi nasıl yapılacağının yollarını araştırır.
 • D) Bireysel gereksinimleri, örgütsel beklentilerin önünde tutar.
 • E) İşin amacına uygun yapılıp yapılmadığını sürekli denetler.
 • Komite tipi örgütlenme için aşağıdakilerden hangisi söylenir?


 • A) Yönetme yetkisinin tepede toplandığı, tepeden aşağıya doğru yönetimin olduğu bir örgütlenmedir.
 • B) Karar verme ve yürütme yetkisinin bir gruba verildiği bir örgütlenmedir.
 • C) Danışma organları aracılığıyla yönetimin gerçekleştiği bir örgütlenmedir.
 • D) İletişim ve emirlerin hiyerarşik bir sıra izlemediği bir örgütlenmedir.
 • E) Yetkinin belli konumlarda yoğunlaştığı bir örgütlenmedir.
 • Dikkatli bir gözlem ve iş analizine dayalı olarak yapılan, işi belirli standartlar çerçevesinde değerlendiren ve işte verimliliği amaçlayan bir Bakanlık maarif müfettişinin hangi denetim modelini benimsediği söylenebilir?


 • A) Klinik
 • B) Bilimsel
 • C) Sanatsal
 • D) Öğretimsel
 • E) Farklılaştırılmış
 • Bir sorunu, sorunun yaşandığı ortamda birlikte çözme amacına odaklanan denetim aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Klinik denetim
 • B) Ders denetimi
 • C) Kuram denetimi
 • D) Öğretimin denetimi
 • E) Yönetimin denetimi
 • Elton Mayo ve arkadaşlarının 1927 yılında başlayıp 1937 yılında bitirdikleri Hawthorne araştırmasında test ettikleri 4 tane hipotez vardır.

  Aşağıdakilerden hangisi bu araştırmada test edilen hipotezlerden biri değildir?


 • A) Isı ile verim arasında ilişki vardır.
 • B) Gürültü ile verim arasında ilişki vardır.
 • C) Işıklandırma ile verim arasında ilişki vardır.
 • D) Dinlenme süreci ile verimlilik arasında ilişki vardır.
 • E) Doğal gruplar ile verimlilik arasında ilişki vardır.
 • Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriye vatandaşlarına yönelik olarak yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


 • A) Suriyeli çocuklara yönelik okul öncesi eğitim hizmeti verilmektedir.
 • B) Suriyeli vatandaşlar halk eğitimi faaliyetlerinden yararlanabilmektedir.
 • C) Resmî ve özel okullara Suriyeli çocukların kayıtları önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır.
 • D) Suriyeli öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili her türlü iş ve işlem kaydı için “Yabancı Öğrenciler Sistemi” adı altında bir otomasyon sistemi kurulmuştur.
 • E) Suriyeli vatandaşların eğitimleri sıklıkla Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları ile Suriyelilerin yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde kurulan geçici eğitim merkezlerinde yürütülmektedir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2022 Stratejik Planı kapsamında aşağıdakilerden hangisi stratejik hedef değildir?


 • A) Derslik başına düşen öğrenci sayısını ve ikili eğitim yapan okul oranını artırmak
 • B) Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, eğitim-öğretimin her tür ve kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak
 • C) Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranını ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmak
 • D) Bakanlık hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzere insan kaynaklarının yapısını ve niteliğini geliştirmek
 • E) Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası öğrenci-öğretmen hareketliliğini artırmak
 • Aşağıdakilerden hangisi Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2022 Stratejik Planı’nda eğitim-öğretime erişim boyutunda belirlenen güçlü yönlerden değildir?


 • A) On iki yıllık zorunlu ve kademeli eğitim
 • B) Sosyal destek, yatılılık ve bursluluk oranları
 • C) Özel öğretimi destekleyici teşvik programları
 • D) Ortaöğretimde okul türü kontenjanlarının öğrenci talepleriyle uyumu
 • E) Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kursların çeşitli ve yaygın olması
 • Aşağıdakilerden hangisi Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2022 Stratejik Planı’nda belirlenen “Temel Üst Politika Belgeleri” arasında yer alır?


 • A) Millî Eğitim Kalite Çerçevesi
 • B) Mesleki Eğitim Kurulu Kararları
 • C) Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi
 • D) Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi
 • E) Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
 • Aşağıdakilerden hangisi Onuncu Kalkınma Planı’nda belirlenen eğitim politikaları arasında yer almaz?


 • A) Hayat boyu öğrenme
 • B) Okul türlerinin azaltılması
 • C) Engelliler ve kız çocuklarının eğitimi
 • D) Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırma
 • E) Din öğretimi konusunda çeşitliliğin arttırılması

 • Etiketler: eğitim öğretim ekonomisi ve finansmanı test, türkiye'de eğitimin finansmanı
  Eğitim Yönetimi ve Denetimi Test sorularını online çözebilirsiniz.