Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

Genel Kültür Deneme Sınavı

Genel Kültür Deneme Sınavı


Testin En İyisi

xwrrorsx Başarı Oranı: %100 Doğru: 25 Yanlış: 0 Boş: 0
Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatı ürünlerinden değildir?
 • A) Gazel
 • B) Kaside
 • C) Şarkı
 • D) Ağıt
 • E) Mersiye
 • “Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilâl uğruna ya Rab ne güneşler batıyor”.

  Yukarıda yer alan dizede aşağıdaki edebi sanatlardan hangisine örnek olabilir?

 • A) Tevriye
 • B) İstiare
 • C) Tariz
 • D) İntak
 • E) Teşbih
 • Ak tüylü köpektir koyun sürüsüyle

  Seğirtir kaval sesinde sağa sola

  Çobandır köyün yamacında

  Yayar davarı da çömelir

  Meşe dallarının altında

  Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?

 • A) Lirik şiir
 • B) Didaktik şiir
 • C) Dramatik şiir
 • D) Satirik şiir
 • E) Pastoral şiir
 • Sanat için sanat anlayışını benimsemiştir. Şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. En çok aşk, çöl, ölüm temalarını işlemiştir. Göl Saatleri ve Piyale şiir kitaplarıdır.

  Bu paragrafta tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yahya Kemal
 • B) Ahmet Haşim
 • C) Rıza Tevfik
 • D) Behçet Kemal
 • E) Kemal Tahir
 • "Suç ve Ceza” adlı eser, aşağıdakilerin hangisi tarafından yazılmıştır?
 • A) Dostoyevski
 • B) Gogol
 • C) Tolstoy
 • D) Turgenyev
 • E) Goethe
 • Türk dilinin zenginliğini ve güzelliğini göstermek ve özellikle de Araplara bu dili öğretmek amacıyla Kaşgarlı Mahmut’un yazdığı ilk Türkçe ansiklopedik sözlük ve dil kitabı, aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Siyasetname
 • B) Kutadgu Bilig
 • C) Divan-ı Lügati’t-Türk
 • D) Divan-ı Hikmet
 • E) Atabetül Hakayık
 • Aşağıdakilerden hangisi Natüralizm Akımının Temsilcileirnden değildir?
 • A) Emile Zola
 • B) Alphonse Daudet
 • C) Mauppassant
 • D) Gautier
 • E) Baudelaire
 • 16 yüzyılın en önemli sanatçılarından olan ………… Türkçe, Arapça ve Farsça şiir yazacak güce sahiptir. Eserlerindeki sadelik, akıcılıktan dolayı her yüzyıla hitap edebilmiştir. Şiirlerindeki anlam katları sayesinde onu toplumun her tabakasından insan okuyabilmiş ve anlayabilmiştir. En çok kullandığı nazım şekli gazeldir. ……………. adlı eseri devrin yöneticilerini eleştiren bir mektuptur.

  Yukarıdaki boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Fuzuli – Şikâyetname
 • B) Bâki - Fezail-i Mekke
 • C) Nefî - Sihâm-ı Kaza
 • D) Nâbî – Hayriye
 • E) Süleyman Çelebi - Mevlid
 • Şiirlerinde serüven duygusunu, bireyin bedensel ve ruhsal sorunlarını, yaşadığı siyasal ve toplumsal ortamı dokunaklı bir dille anlatan şair, şiirde imge problemini ciddi bir şekilde önemsemiştir. Birinci Yeniyi imgeyi kovduğu, İkinci yeniyi imgeyi yabancılaştırdığı için âdeta topa tutan sanatçı, “Sırtlan Payı”, “Bıçağın Ucu” gibi romanlarında da “Sisler Bulvarı”nın, “Ben Sana Mecburum”un imgeli anlatımına başvurmadan geri kalmaz.

  Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Akif İnan
 • B) Atilla İlhan
 • C) Orhan Veli Kanık
 • D) Ümit Yaşar
 • E) Sezai Karakoç
 • Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda “Yedi Meşaleciler” diye bilinen topluluğun içinde yer almaz?
 • A) Muammer Lüfti Bahşi
 • B) Vasvi Mahir Kocatürk
 • C) Ziya Osman Saba
 • D) Yusuf Ziya Ortaç
 • E) Cenap Şahabettin
 • Aşağıdaki eserlerin hangisi Türk edebiyatında ilk olma özelliği taşımaz?
 • A) Araba Sevdası
 • B) Telemak
 • C) Şair Evlenmesi
 • D) İntibah
 • E) Kiralık Konak
 • Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda “Beş Hececiler” diye bilinen topluluğun içinde yer almaz?
 • A) Faruz Nafız Çamlıbel
 • B) Enis Behiç Koryürek
 • C) Yaşar Nabi Nayır
 • D) Halit Fahri Ozansoy
 • E) Yusuf Ziya Ortaç
 • Aşağıdakilerin hangisi deneme türünde eser veren yazarlarımız arasında yer almaz?
 • A) Cemil Meriç
 • B) Sezai Karakoç
 • C) Nurullah Ataç
 • D) Mehmet Kaplan
 • E) Eflatun Cem Güney
 • Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önceki Türk şiirinde kullanılan Ölen kimselerin arkasından söylenen şiirlere denirdi?
 • A) Mesnevi
 • B) Sav
 • C) Sagu
 • D) Koşuk
 • E) Destan
 • Tarih boyunca Türklerin kullandığı ilk alfabe aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Uygur
 • B) Arap
 • C) Latin
 • D) Göktürk
 • E) Karahanlı
 • Aşağıda verilen Türk destanlarındaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
 • A) Kırgızların - Şu Destanı
 • B) İskitlerin (Saka) - Alper Tunga Destanı
 • C) Uygurların - Türeyiş Destanı
 • D) Hunların - Oğuz Kağan Destanı
 • E) Kırgızların - Manas Destanı
 • Tıp, mantık, fizik ve din felsefesi sahalarında 220 civarında eser yazan ve hekimlik konusunda kendisine batı bilim dünyasında “Tıbın hükümdarı” denilen Türk filozofu aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) İbni-Sina
 • B) Farabi
 • C) Kuşeyri
 • D) El-Birüni
 • E) Gazali
 • Matematik, fizik, astronomi, mantık konularında 160 kadar eser yazmış olan ve Aristonun fikirlerini en iyi açıkladığı için ikinci öğretmen, unvanıyla tanınan ünlü Türk filozofu aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Eflatun
 • B) Farabi
 • C) İbni-Rüşt
 • D) Gazali
 • E) İbni-Sina
 • Aşağıdakilerden hangisi İlk Türk-İslam devletlerinde iç ve dış yazışmalardan sorumlu Divandır?
 • A) Divan-ı Arz-ül Ceyş
 • B) Diven-ı İstifa
 • C) Divan-ı Tuğra
 • D) Divan-ı İşraf
 • E) Divan-ı Saltanat
 • Uluslararası Para Fonunun (IMF) ana merkezi hangi şehirdedir?
 • A) Viyana
 • B) Brüksel
 • C) Londra
 • D) Washington
 • E) New York
 • Türk Havacılık ve Uzay sanayisi (TAİ) tarafından üretilen insansız hava aracının adı aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Altay
 • B) Anka
 • C) Atak
 • D) Hürkuş
 • E) Heybeliada
 • Yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan ın yaptığı aşağıdaki filmlerden hangisi 67. Cannes Film Festivali’nde “Altın Palmiye” ödülünü kazanmıştır?
 • A) Kış Uykusu
 • B) Üç Maymun
 • C) Kelebeğin Rüyası
 • D) Bir Zamanlar Anadolu
 • E) Bal
 • Aşağıdaki uluslar arası kuruluşlardan hangisinin görevleri arasında “İnsanlığın ortak mirası olan doğa ve kültür varlıklarının korunması” yer almaktadır?
 • A) ILO
 • B) NATO
 • C) UNESCO
 • D) UNICEF
 • E) WHO
 • Aşağıdaki ülkelerden hangisi, 1 Temmuz 2018 tarihinde Avrupa Birliğinin dönem başkanlığını devralacaktır?
 • A) Yunanistan
 • B) Çekoslovakya
 • C) Lüksemburg
 • D) İtalya
 • E) Avusturya
 • Türkiyede, Güneybatı yönünden esen rüzgara ne ad verilmektedir?
 • A) Yıldız
 • B) Kıble
 • C) Poyraz
 • D) Keşişleme
 • E) Lodos


 • Genel Kültür Deneme Sınavı

  Genel Kültür Deneme Sınavı
  Genel Kültür Deneme Sınavı
  Genel Kültür Deneme Sınavı
  Etiketler: meb, görevde, yükselme, sınavı, genel, kültür, deneme
  Genel Kültür Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.
  Genel Kültür Deneme Sınavı