Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

İnsan Hakları ve Demokrasi Deneme Sınavı


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 15 Yanlış: 0 Boş: 0
İnsan hakları kavramının ilk belgesi olarak kabul edilen ve Büyük Özgürlük Bildirgesi anlamına gelen belge aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Magna Charta Libertatum
 • B) İngiliz İnsan Haklar Bildirgesi
 • C) ABD Bağımsızlık Bildirgesi
 • D) Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi
 • E) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
 • Bir ülkede farklı fikir ve düşüncelerin olması, kişilerin kendi düşüncelerine uygun sivil toplum kuruluşlarında örgütlenebilmeleri ve iktidar yarışına farklı fikirlere sahip siyasi partilerin katılabilmesi en çok aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
 • A) Laiklik devlet ilkesi
 • B) Hukukun üstünlüğü
 • C) Anayasanın bağlayıcılığı
 • D) Çoğulcu demokrasi
 • E) Sosyal devlet ilkesi
 • Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin uygulanmasını kolaylaştıran durumlardan biri değildir?
 • A) Vatandaşların başkalarının haklarına saygılı olmaları
 • B) İnsanlara kendileri ile ilgili kararların alınmasında söz hakkı verilmesi
 • C) Okul içinde kararların okul bireylerince ortaklaşa alınması
 • D) Tüm yasa ve yönetmeliklerin halkoyuna sunularak kabul edilmesi
 • E) Yöneticilerin karar alırken empatik davranmaları
 • 10 Aralık 1948’de kabul edilen “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 • A) Sözleşmeye devletlerin katılımı büyüktür.
 • B) Sözleşme insan hakları konusunda etkili denetim mekanizmaları getirmiştir.
 • C) Sözleşme insan haklarını evrensel düzeyde ele alan ilk belgelerden biridir.
 • D) Sözleşme bağlayıcı olmaktan çok ideal olanı dile getirir niteliktedir.
 • E) Sözleme ile, insanların dernek ve sendikalar kurma özgürlüğünün yaşama geçirilmesi amaçlanmıştır.
 • Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunması konusunda görev yapan uluslararası sivil toplum örgütlerinden birisi değildir?
 • A) Lahey Adalet Divanı
 • B) Uluslararası Kızılay Komitesi
 • C) Uluslararası Af Örgütü
 • D) Green Peace
 • E) Uluslararası PEN Kulübü
 • Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine dava açabilmek için gerekli bir şart değildir?
 • A) Dava konusunun sözleşme maddeleri arasında yer alan bir hakkın ihlaliyle ilgili olması
 • B) Kendi ülkesinde iç hukuk yolunun tükenmiş olması
 • C) Ülkesinin izin vermesi
 • D) Zaman aşımına uğramamış olması
 • E) Başvuru konusunun sözleşme kapsamına girmesi
 • Tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisinde ifade edilmiştir?
 • A) Monarşi
 • B) Bürokrasi
 • C) Teokrasi
 • D) Oligarşi
 • E) Demokrasi
 • Aşağıdakilerden hangisi Negatif Statü Hakları arasında yer almaz?
 • A) Kişinin Dokunulmazlığı
 • B) Konut Dokunulmazlığı
 • C) Çalışma Hakkı
 • D) Mülkiyet Hakkı
 • E) Bilim ve Sanat Hürriyeti
 • Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının gelişmesine evrensel ölçekte zarar veren durumlardan birisi değildir?
 • A) Terörün uluslararası boyut kazanması
 • B) Savaşlar ve iç çatışmalar
 • C) Ülkeler arası kalkınmışlık farkları
 • D) Sivil toplumun duyarlılık kazanması
 • E) Otokratik yönetim yaklaşımları
 • Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ne zaman yayınlanmıştır?
 • A) 1945
 • B) 1948
 • C) 1950
 • D) 1954
 • E) 1960
 • 1789 Fransız ihtilali sonrası kabul edilen Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesinde aşağıdakilerden hangisi “başkasına zarar vermeden yapılan her şey” olarak tanımlamıştır?
 • A) Özgürlük
 • B) Sorumluluk
 • C) Serbestlik
 • D) Adalet
 • E) Demokrasi
 • Aşağıda verilen İnsan Hakları ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
 • A) İnsan hakları evrenseldir.
 • B) Devletler insan haklarını oluşturduğu anayasa ve yasalarla tanıyarak korur.
 • C) Olağanüstü durumlarda din ve vicdan hürriyeti sınırlandırılabilir.
 • D) Dokunulmaz, vazgeçilmez ve devredilmez.
 • E) İnsan hakları sorumluluk telkin edicidir.
 • I- Gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı

  II- Dinlenme hakkı

  III- Dilekçe hakkı

  IV- Sendika kurma hakkı

  Yukarıdakilerden hangisi/hangileri anayasada yer alan koruyucu haklardandır?


 • A) III ve IV
 • B) I ve III
 • C) II ve IV
 • D) I, III ve IV
 • E) Yalnız I
 • - Kişilerin en temel haklarındandır.

  - Bu haktan mahrum olan biri diğer haklarından yararlanamaz.

  - Diğer tüm hakların korunması için gerekli olan bir haktır.

  - Her insanın sahip olduğu ilk haktır.

  Yukarıda tanımlanan temel hak aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Sağlık hakkı
 • B) Kişi dokunulmazlığı
 • C) Dilekçe hakkı
 • D) Kişinin dokunulmazlığı
 • E) Yaşama hakkı
 • Öne çıkan temel özellikleri, “iktidarın meşru bir seçimle belirlenmesi”, “çoğunluğun görüşünün kabul edilmesi” ve “kuvvetler ayrılığı ilkesi” olan demokrasi türü aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Liberal Demokrasi
 • B) Yarı Doğrudan Demokrasi
 • C) Çoğulcu Demokrasi
 • D) Temsili Demokrasi
 • E) Doğrudan Demokrasi

 • Etiketler: meb, görevde, yükselme, sınavı, insan, hakları, ve, demokrasi, deneme, sınavı
  İnsan Hakları ve Demokrasi Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.