Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu TEST II


Testin En İyisi

Seldoş46 Başarı Oranı: %95 Doğru: 19 Yanlış: 1 Boş: 0
I. Anaokulları

II. Uygulama sınıfları

III. Ana sınıfları

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre yukarıdakilerden hangileri gerekli görülen yerlerde ilköğretime bağlı okul öncesi eğitim kurumu olarak açılabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • I. Her derece ve türdeki ders programları ve eğitim metodlarıyla ders araç ve gereçleri, bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak geliştirilir.

  II. Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında iş birliği sağlanır.

  III. Eğitimin türüne, imkan ve zorluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir.

  IV. Eğitimde verimliliğin artırılması ve sürekli olarak gelişme ve yenileşmenin sağlanması bilimsel araştırma ve değerlendirmelere dayalı olarak yapılır.

  1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre yukarıdakilerden hangileri, temel ilkelerden "Bilimsellik" ile ilgilidir?


 • A) I ve III
 • B) I ve IV
 • C) II ve III
 • D) I, II ve IV
 • E) I, II, III ve IV
 • I. Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek.

  II. Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır.

  III. Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak.

  1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri ilköğretimin amaç ve görevlerinden birisi değildir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre, mesleki ve teknik yaygın eğitim faaliyetlerini yürüten bakanlıklar ile özerk eğitim kurumları ve resmi ve özel işletmeler arasında Milli Eğitim Bakanlığınca sağlanacak koordinasyon ve işbirliğinin esasları aşağıdakilerin hangisiyle düzenlenir?


 • A) Bakanlar Kurulu Kararı
 • B) Kanun
 • C) Yönetmelik
 • D) Yönerge
 • E) Tüzük
 • I. Öğretmenlik mesleğine hazırlık; genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır.

  II.Öğretmenlik mesleği; adaylık döneminden sonra Öğretmen, Uzman öğretmen Başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılır.

  III. Aday öğretmenler, en az altı ay fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanırlar.

  1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre "Öğretmenlik mesleği" ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) II ve III
 • 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'ndaki "Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetmeksizin herkese açıktır." hükmü aşağıdaki Türk Milli Eğitiminin Temel ilkelerinden hangisini açıklamaktadır?


 • A) Genellik ve eşitlik
 • B) Fırsat ve imkan Eşitliği
 • C) Eğitim Hakkı
 • D) Her Yerde Eğitim
 • E) Ücretsiz eğitim
 • I. Milli Eğitim Bakanlığınca açılan kurs ve seminerlere devam edenlerden başarı sağlayanlara belge verilir.

  II. Bu belgelerin, öğretmenlerin atama, yükselme ve nakillerinde ne ölçüde ve nasıl değerlendirileceği yönetmelikle düzenlenir.

  III. Yaz ve akşam okulları valiliklerce açılır; bunlara devam ederek yeterli krediyi dolduran öğretmenlere o kurumun belge veya diploması verilir.

  1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre, öğretmenlerin hizmet içi yetiştilmesi ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre, okul-aile birliklerinin kuruluş ve işleyişi, birlik organlarının oluşturulması ve seçim şekilleri, sosyal ve kültürel etkinliklerden sağlanan maddi katkılar, bağışların kabulü, harcanması ve denetlenmesi ile açık alan, kantin, salon ve benzeri yerlerin işlettirilmesi veya işletilmesinden sağlanan gelirlerin dağıtım yerleri ve oranları, harcanması ve denetlenmesine dair usul ve esaslar, aşağıdakilerden hangisi/hangilerince müştereken hazırlanan yönetmelikle düzenlenir?


 • A) Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca
 • B) Milli Eğitim Bakanlığınca
 • C) Maliye Bakanlığınca
 • D) Milli Eğitim Bakanlığı ve Sayıştayca
 • E) Bakanlar Kurulunca
 • I. 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde taşınmazların özelleştirilmesi sonucu elde edilecek gelirler, özelleştirme giderleri düşüldükten sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine aktarılır.

  II. 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde taşınmazların satışından elde edilen gelirler, genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir olarak kaydedilir.

  III. Her derece ve türdeki eğitim kurumlarına ait bina ve tesisler çevrenin ihtiyaçlarına ve uygulanacak programların özelliklerine göre Milli Eğitim Bakanlığınca planlanır ve yaptırılır.

  1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre okul yapılan ve taşınmazları ile ilgili yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) II ve III
 • 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre, "çeşitli kademelerde bilimsel öğretim yapmak" aşağıdaki kurumlardan hangisinin amaç ve görevlerindendir?


 • A) İlköğretim
 • B) Ortaöğretim
 • C) Yükseköğretim
 • D) Yaygın eğitim
 • E) Hepsi
 • I. Resmi, özel ve gönüllü her kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetleri, Milli Eğitim amaçlarına uygunluğu bakımından Milli Eğitim Bakanlığının denetimine tabidir.

  II. Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır.

  III. Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır.

  1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri, temel ilkelerden "her yerde eğitim" ile ilgilidir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • 1739 sayılı Milli Eğitim temel Kanunu'na göre genel, mesleki ve teknik yaygın eğitim alanında görev alan resmi, özel ve gönüllü kuruluşların çalışmaları arasındaki koordinasyonu aşağıdakilerden hangisi tarafından sağlanır?


 • A) Milli Eğitim Bakanlığı
 • B) Devlet Planlama Teşkilatı
 • C) Çalışma Bakanlığı
 • D) Devlet Personel Başkanlığı
 • E) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 • "İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar."

  1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre aşağıdaki Türk Milli Eğitiminin Temel ilkelerinden hangisinin bir gereğidir?


 • A) Bilimsellik
 • B) Süreklilik
 • C) Eğitim hakkı
 • D) Her yerde eğitim
 • E) Planlılık
 • 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre "Eğitim kurumlarında Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez." ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Demokrasi Eğitim
 • B) Yöneltme
 • C) Süreklilik
 • D) Genellik ve eşitlik
 • E) Bilimsellik
 • "Mesleklerin kademeleri ve her kademenin unvan, yetki ve sorumlulukları kanunla tespit edilir ve her derece ve türdeki örgün ve yaygın mesleki eğitim kurumlarının kuruluş ve programları bu kademelere uygun olarak düzenlenir."

  1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre aşağıdaki Türk Milli Eğitiminin Temel ilkelerinden hangisinin bir gereğidir?


 • A) Planlılık
 • B) Yöneltme
 • C) Süreklilik
 • D) Genellik ve eşitlik
 • E) Bilimsellik
 • I. İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır.

  II. Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır.

  III. İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar.

  IV. Maddi imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır.

  1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangileri Türk Millî Eğitiminin Temel İlkelerinden “fırsat ve imkân eşitliği” ile ilgili hükümlerdendir?


 • A) I ve II
 • B) II ve IV
 • C) II, III ve IV
 • D) I, II ve IV
 • E) I, II, III ve IV
 • 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitiminin amaç ve görevlerinden değildir?


 • A) Çocukları ilköğretime hazırlamak
 • B) Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak
 • C) Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak
 • D) Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata hazırlamak
 • E) Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak
 • "Yöneltme - - - başlar; yanılmaları önlemek ve muhtemel gelişmelere göre yeniden yöneltmeyi sağlamak için - - - devam eder."

  1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir?


 • A) ilkokulda - ortaokulda da
 • B) ortaokulda - ortaöğretimde de
 • C) okulöncesinde - ortaokulda da
 • D) ilköğretimde - ortaöğretimde de
 • E) okulöncesinde - ilköğretimde de
 • 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre "okuma - yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkânları hazırlamak" aşağıdakilerden hangisinin amaç ve görevleri arasındadır?


 • A) İlköğretim
 • B) Ortaöğretim
 • C) Yaygın eğitim
 • D) Yükseköğretim
 • E) Okul öncesi eğitim
 • I. Enstitüler

  II. Konservatuvarlar

  III. Uygulama ve araştırma merkezleri

  1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre yukarıdakilerden hangileri yükseköğretim kurumlarındandır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III

 • Etiketler: meb görevde yükselme testleri, 1739 sayılı kanun test, milli eğitim temel kanunu soruları
  1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu TEST II sorularını online çözebilirsiniz.