Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu TEST

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu TEST


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 27 Yanlış: 0 Boş: 0
222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanuna göre, köy okullarının yakınında en az kaç dekarlık bir uygulama bahçesi bulunur?

 • A) 2
 • B) 4
 • C) 6
 • D) 10
 • E) 15
 • 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre, köy okulları için lüzumlu topraklann satın alma veya kamulaştırma işlerini aşağıdakilerden hangisi yapar?

 • A) Valilik
 • B) Kaymakamlık
 • C) Köy tüzel kişiliği
 • D) Özel idare
 • E) Köy ihtiyar heyeti
 • 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanuna göre, şehir ve kasaba okulları için lüzumlu toprakların satın alma veya kamulaştırma işlerini aşağıdakilerden hangisi yapar?

 • A) Milli Eğitim Bakanlığı
 • B) İl/ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 • C) Belediye
 • D) Özel idare
 • E) Okul Müdürlüğü
 • 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanuna göre, köy okullarına bitişik öğretmen lojmanlarının etrafında her ev için en fazlak ac metrelik bir arazi öğretmen bahçesi olmak üzere ayrılır?

 • A) 150
 • B) 250
 • C) 750
 • D) 1000
 • E) 2000
 • 222 sayılı llköğretlm ve Eğitim Kanuna göre, şehirlerde okullar için tahsis, satın alma veya kamulaştırma yoluyla sağlanan topraklarla bu topraklar üzerinde yapılacak bina veya tesisler, aşağıdakilerden hangisi adına tapuya tescil edilir?

 • A) Milli Eğitim Bakanlığı
 • B) İl milli eğitim müdürlüğü
 • C) Özel idare
 • D) Belediye
 • E) Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü
 • 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanuna göre, köy okullarına gelir sağlayacak araziler için gerekil toprakların seçiminde oluşturacak komisyonda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

 • A) Tarım
 • B) Maliye
 • C) Tapu
 • D) Bayındır
 • E) Hepsi bulunur.
 • 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanuna göre, köylerde çocuğunu okula göndermeyenler hakkında muhtarlar en geç kaç gün içerisinde öğrenicinin okula gönderilmesi için veliye tebliğini sağlamakla yükümlüdürler?

 • A) 3
 • B) 4
 • C) 5
 • D) 10
 • E) 20
 • 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanuna göre, öğrencinin ailesinden birinin askere gitmesi halinde o öğrenciye bir yıl içinde en fazla kaç gün okul idaresince izin verilir?

 • A) 5
 • B) 10
 • C) 15
 • D) 20
 • E) 30
 • 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanuna göre, mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilkokulu bitiremeyen çocuklann ilköğrenimlerini tamamlamak üzere verilen iki yıllık uzatma sonunda da okulu bitiremeyenler hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 • A) Bir öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir.
 • B) Bir yarıyıl öğretim daha okula devamlarına izin verilir.
 • C) Tasdikname verilir.
 • D) İki öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir.
 • E) Üç öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir.
 • 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanuna göre, uygulama bahçelerinden elde edilen gelir veya ürünler okul lhtlyaçlanna ve öğrenci beslenmesine sarf edilmek üzere aşağıdakilerden hangisinin bütçesine gelir olarak kaydedilir?

 • A) İl özel idaresi bütçesi
 • B) İl encümeni bütçesi
 • C) Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi
 • D) Köy bütçesi
 • E) Okul bütçesi
 • 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanuna göre, köy okullarına gelir sağlamak üzere, tahsis edilen araziden ve okul uygulama bahçesinden elde edilen gelirler hariç köy bütçelerine her yıl genel gelirlerlnln en az yüzde kaç oranında ödenek konur?

 • A) 10
 • B) 11
 • C) 12
 • D) 15
 • E) 20
 • 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanuna göre, Muhtarlıkça yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula göndermeyen veliye okul idaresince tespit edilen çocuğun okula devam etmediği beher gün için onbeş Türk Lirası idari para cezası verilmesine rağmen çocuğunu okula göndermeyen veya göndermeme sebeplerini okul idaresine bildirmeyen çocuğun velisine aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?

 • A) Kamu davası açılır.
 • B) Beş yüz Türk Lirası idari para cezası verilir.
 • C) Hapis cezası verilir.
 • D) Veli hakkında kovuşturma yapılır.
 • E) İşlem yapılmaz.
 • 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanuna göre, ilköğretim kurumlarının açılma, kapanma ve öğretime ara verme zamanları aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenir?

 • A) Valilikçe yayınlanacak genelgeyle
 • B) Milli Eğilim Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle
 • C) Valiliklerce hazırlanacak yönetmelikle
 • D) Bakanlar Kurulu Kararıyla
 • E) TBMM Kararıyla
 • 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanuna göre, müdür yardımcılarının yaz tatillerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • A) Müdür yardımcıları tatil aylarında okul işlerini ayarlamak ve düzenlemek şartı ile, sıra ile izinlerini kullanırlar.
 • B) Müdür yardımcıları yaz tatili izinler, bölge ilköğretim müfettişleriyle, ilçe eğilim müdürü tarafından okul ve kurumların korunması da göz önünde tutularak ayarlanır.
 • C) Müdür yardımcıları yaz tatili izinlerini, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan yönetmeliğe göre kullanırlar.
 • D) İl milli eğilim müdürlüğünden alınacak onaya göre yıllık izinlerini kullanırlar.
 • E) İlçe milli eğilim müdürlüğünden alınacak onaya göre yıllık izinlerini kullanırlar.
 • 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi zorunlu ilköğretim kurumudur?

 • A) Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar
 • B) Okul öncesi eğilim kurumları
 • C) Tamamlayıcı sınıflar ve kurslar
 • D) Bilim ve sanat merkezleri
 • E) Halk eğitim merkezinde alınan kurslar
 • 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre, ilköğretime ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A) Nüfusun çok olduğu ve sınıfların yoğunlaştığı yerlerde; köyler gruplaştırılarak, merkezi durumda olan veya durumu uygun bulunan köylerde ilköğretim bölge okulları ve bunlara bağlı pansiyonlar, açılabilir.
 • B) Mecburi ilköğretim çağı, 6 - 14 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın ekim ayı sonunda başlar, 14 yaşını bitirip 15 yaşına girdiği yılın, öğretim yılı sonunda biter.
 • C) Mecburi öğretim çağında olup da, memleket dışında olmaları nedeniyle ilköğretim okuluna devam edemeyen vatandaşlardan özel olarak öğretim görenler, imtihanla ve yaşlarına göre layık oldukları ilköğretim okulu sınıflarına veya mezuniyet imtihanlarına alınırlar.
 • D) Türk vatandaşı kız ve erkek çocuklar ilköğrenimlerini yalnızca resmi ilköğretim okullarında yapmakla mükelleftir.
 • E) Mecburi ilköğretim çağı, 5 - 12 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ çocuğun 6 yaşını bitirdiği yılın ekim ayı sonunda başlar, 13 yaşını bitirip 14 yaşına girdiği yılın, öğretim yılı sonunda biter.
 • 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi mecburi ilköğrenim çağında bulunduklan halde, öğrenimle· rlnl yaşıtlanyla birlikte zamanında yapmamış olan çocuklara kısa yoldan ilköğrenim vermek amacıyla gerçek ve tüzel kişilerle, belediyeler, özel idareler ve Devlet tarafından açılabilir?

 • A) İlköğretim okulları
 • B) Yetişlirici ve tamamlayıcı sınıflar
 • C) Gezici okullar
 • D) Okul öncesi eğitim kurumları
 • E) Tamamlayıcı okul veya kurslar
 • 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre, mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremeyen çocukların ilköğrenimlerini tamamlamak üzere en çok kaç öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir?

 • A) 4
 • B) 3
 • C) 2
 • D) 1
 • E) verilmez
 • 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre, Milli Eğitim Bakanlığı bu kanuna bağlı kaç yıllık plana göre tamamlanması gereken bütün köy, kasaba ve şehir ilköğretim okulları yapımı hakkında her yıl bütçe kanununa üçer yıllık tafsilatlı bir plan ekler?

 • A) 10
 • B) 8
 • C) 6
 • D) 4
 • E) 2
 • 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre "ilköğretime ait gelir kaynakları" ile ilgili olarak ilköğretim okullanna gelir sağlamak üzere her yıl Devlet gellrlerinin yüzde kaçından az olmamak üzere Devlet bütçesinden yardım yapılır?

 • A) 2
 • B) 3
 • C) 4
 • D) 5
 • E) 6
 • 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre, turizmin yoğun olduğu yörelerdeki okulların talil olduğu dönemlerde yukarıda belirtilen işyerleri ile okullar arasında 100 metre şartı aranmaz.

  Bununla ilgili esaslar aşağıdaki bakanlıklannın müştereken hazırlayacakları yönetmelikle belirlenir?

 • A) İçişleri Bakanlığı-Milli Eğitim Bakanlığı -Sağlık Bakanlığı-Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • B) Milli Eğitim Bakanlığı- Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • C) İçişleri Bakanlığı-Milli Eğitim Bakanlığı-Küllür ve Turizm Bakanlığı
 • D) Milli Eğilim Bakanlığı - İçişleri Bakanlığı
 • E) İçişleri Bakanlığı-Milli Eğitim Bakanlığı-Sağlık Bakanlığı
 • 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre ilköğretim okulu yapımı ve donatımı işleriyle llglll olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Köy okulları ile öğretmen lojmanlarının şehir ve kasabalarda yaptırılacak ilköğretim okullarının her türlü ihtiyaçları için köy veya kasaba içinde veya civarındaki araziden şahsi haklar mahfuz kalmak şartıyla, tedarik edilecek taş, kum ve kireç gibi yapı gereçlerinden hiçbir resim alınmaz.
 • B) İlköğretim kurumları için yaptırılacak bina ve tesislerle öğretmen lojmanları ve onarma işlerinde gerekli tuğla yapmak, kireç yakmak ve söndürmek, taş çıkarmak, iskele kurmak, kaldırımları işgal etmek gibi hususlarda girişilen işler serbest ve hiçbir resme tabi olmaksızın yapılır.
 • C) İlköğretim kurumlarının yapımında kullanılacak çeşitli gereçler Milli Eğitim ve Bayındırlık idarelerince sevk ve tesellümü şartıyla Devlete ve iktisadi Devlet Teşekküllerine alt vasıtalarla tercihli olarak ve indirmeleri tarife ile naklolunur ve limanlarda tahmil ve tahliye işleri de tercihli olarak yapılır.
 • D) Tarifelerde yapılacak indirme, her yıl Bakanlar Kurulunca tespit ve tayin olunur.
 • E) Hepsi
 • 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre, ilköğretim okulların yaz tatili ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Öğretmenler, yaz talili içinde aralıksız iki ay izinlidirler.
 • B) Ancak, bu iki aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmeliğinde saptanacak meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlüdürler.
 • C) Tek öğretmenli okullarda görevli öğretmenlerin yaz tatili izinleri, il milli eğitim müdürü tarafından okul ve kurumların korunması da göz önünde tutularak ayarlanır.
 • D) Okul müdürleriyle müdür yardımcıları tatil aylarında okul işlerini ayarlamak ve düzenlemek şartı ile, sıra ile izinlerini kullanırlar.
 • E) Hepsi.
 • 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre birleştirilmiş sınıflar da dahil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı kaçtan fazla olamaz?

 • A) 40
 • B) 30
 • C) 20
 • D) 15
 • E) 10
 • 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanuna göre, her yıl derslere başlamadan en az kaç gün önce, muhtarlar okul müdürüyle iş birliği yaparak köy ve mahallelerindeki mecburi öğrenim çağında bulunan çocukların künyelerini gösterir üç nüsha çizelge hazırlayıp birer nüshasını okul idarecilerine ve ilçe eğitim müdürlüğüne verir?

 • A) 10
 • B) 15
 • C) 20
 • D) 30
 • E) 60
 • 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanuna göre, mecburi öğrenim çağında olup da belirli zaman içersinde okula yazdırılmayan çocuklar hakkında okul müdürleri aşağıdaki işlemlerden hangisini uygular?

 • A) Bu durumdaki çocukları okul müdürleri kendiliklerinden okula kaydeder ve devam ettirilmesini veli yahut vasi veya aile başkanlarına bildirirler.
 • B) Okul müdürleri bu durumdaki çocukların isim listelerini ilçe milli eğitimi müdürlüğüne bildirir.
 • C) Okul müdürleri bu durumdaki çocukların okula yazdırılmaları için mülki amirlere başvurur.
 • D) Okul müdürleri bu durumdaki çocukların okula yazdırılmaları için eğitim müfettişlerine rapor verir.
 • E) Okul müdürleri bu durumdaki çocukların isim listelerini Milli Eğitim Bakanlığına ivedikle bildirir.
 • I. Yatılı ilköğretim bölge okulları

  Il. Gezici okullar

  III. Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar

  222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre nüfusun az veya dağınık olduğu yerlerde gruplaştırmanın mümkün olmadığı yerlerde yukarıdakilerden hangileri açılabilir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III


 • 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu TEST

  222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu TEST
  222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu TEST
  222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu TEST
  Etiketler: 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanunu test, 222 sayılı ilköğretim kanunu test, ilköğretim ve eğitim kanunu test
  222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu TEST sorularını online çözebilirsiniz.
  222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu TEST