Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Deneme Sınavı II


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 15 Yanlış: 0 Boş: 0
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre, “sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite” aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?


 • A) Bakanlar Kurulu
 • B) Başbakanlık
 • C) Sayıştay
 • D) Maliye Bakanlığı
 • E) Kamu İhale Kurumu
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bir sözleşmenin devredildiği tarihi takibeden .......... içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz.

  Yukardıki boşluğu aşağıdakilerden hangisi gelirse ifade doğru olur?


 • A) 2 yıl
 • B) 3 yıl
 • C) 5 yıl
 • D) 10 yıl
 • E) 49 yıl
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre, müteahhit veya müşteriye;

  I. Doğal afetler.

  II. Kanuni grev.

  III. Genel salgın hastalık.

  IV. Kısmi veya genel seferberlik ilânı

  gibi mücbir sebeplerle süre uzatımı hakkı verilmesi için yüklenicinin yukarda yazılı mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen kaç gün içinde durumu idareye yazılı olarak bildirmelidir?


 • A) 3
 • B) 5
 • C) 10
 • D) 20
 • E) 30
 • I. Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi,

  II. İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,

  III. Gecikme halinde alınacak cezalar,

  IV. İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı

  4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre,düzenlenecek sözleşmelerde yukarıdaki hususların hangilerinin belirtilmesi zorunludur?


 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve IV
 • E) I, II, III ve IV
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre, sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usullerinin belirlenmesinden aşağıdakilerden hangisi/hangileri yetkilidir?


 • A) Bakanlar Kurulu
 • B) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Maliye Bakanlığı
 • C) Maliye Bakanlığı - Kamu İhale Kurumu
 • D) Kamu İhale Kurumu - Bakanlar Kurulu
 • E) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Kamu İhale Kurumu
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre, teslim edilecek mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, idarelerce kurulacak en az kaç kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılması esastır?


 • A) 3
 • B) 5
 • C) 7
 • D) 9
 • E) 11
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre, sözleşmenin devri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?


 • A) Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir.
 • B) Ddevir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur.
 • C) İsim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bir sözleşmenin devredildiği tarihi takibeden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz.
 • D) Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni olsa dahi başkasına devredilemez.
 • E) İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takibeden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 20, 22 ve 26 ncı madde hükümleri uygulanır.
 • I. Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek,

  II. Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek,

  III. Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak,

  IV. Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

  4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre, sözleşmenin uygulanması sırasında yukarıda belirtilenlerden fiil veya davranışlardan hangisi/hangilerini yasaktır?


 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) I ve II
 • D) I, III ve IV
 • E) I, II, III ve IV
 • Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ait yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç .............. içinde verilir.

  4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre, yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelirse ifade doğru olur?


 • A) 7 gün
 • B) 10 gün
 • C) 15 gün
 • D) 30 gün
 • E) 45 gün
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre, yapım işlerinde yüklenici ve alt yüklenicilerin, yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyanı karşılaşmak suretiyle kaç yıl süreyle müteselsilen sorumludur?


 • A) 5 yıl
 • B) 10 yıl
 • C) 15 yıl
 • D) 20 yıl
 • E) 25 yıl
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre, mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır.
 • B) İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
 • C) Birim fiyat sözleşme ile yürütülen yapım işlerinde, Bakanlar Kurulu bu oranı sözleşme bazında % 100 üne kadar artırmaya yetkilidir.
 • D) İşin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.
 • E) Anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10'una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre, kesin teminat ve ek kesin teminatların geri verilmesine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Yapım işlerinde; varsa eksik ve kusurların gi derilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra tamamı ödenir.
 • B) Yapım işlerinde; Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve  kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı ödenir.
 • C) Yapım işleri dışındaki işlerde Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı ödenir.
 • D) Yapım işleri dışındaki işlerde Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra; bir garanti süresi öngörülmesi halinde garanti süresi dolduktan sonra kalanı ödenir.
 • E) İşin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması halinde, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz.
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre, sözleşmenin devrine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir.
 • B) Sözleşmenin devredildiği tarihi takibeden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz.
 • C) Devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur.
 • D) İzinsiz devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilir.
 • E) Sözleşme yapıldıktan sonra hiçbir surette devredilemez ve devir alınamaz.
 • 4735 sayılı kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre ihaleye katılma yasakları, sözleşmeyi uygulayan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık tarafından verilir. Herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise katılma yasağı aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?


 • A) Valilik
 • B) Maliye Bakanlığı
 • C) Sayıştay
 • D) İçişleri Bakanlığı
 • E) Başbakanlık
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi, mücbir sebebin varlığının kabul edilebilmesi için gereken şartlardan biri değildir?


 • A) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması
 • B) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması
 • C) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmiş olması
 • D) Üçüncü bir kişinin kusurundan ileri gelmemiş olması
 • E) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması

 • Etiketler: 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanunu test, 4735 kamu ihale soruları, meb görevde yükselme testleri
  4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Deneme Sınavı II sorularını online çözebilirsiniz.