Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Deneme Sınavı


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 10 Yanlış: 0 Boş: 0
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi bu kanunun temel ilkeleri arasında yer almaz?
 • A) Sözleşmelerde, ihale dokümanında yer alan şartlara aykırı hükümlere yer verilemez.
 • B) Bu Kanunda belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz.
 • C) Hiçbir şekilde ek sözleşme düzenlenemez.
 • D) Bu Kanun kapsamında yapılan kamu sözleşmelerinin tarafları, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir.
 • E) İhale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde eşit hak ve yükümlük prensibine aykırı maddelere yer verilemez.
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre çerçeve anlaşmaya dayalı olarak idare ile yüklenici arasında imzalanan sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme
 • B) Birim fiyat sözleşme
 • C) Karma sözleşme
 • D) Münferit sözleşme
 • E) Götürü bedel sözleşme
 • I. İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.

  II. İdarenin adı ve adresi.

  III. Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.

  IV. Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları.

  4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre düzenlenecek sözleşmelerde yukarıdaki hususlardan hangisi ya da hangilerinin belirtilmesi zorunludur?


 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve IV
 • D) I,II,III
 • E) I,II,III,IV
 • 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen kaç gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur?
 • A) 5
 • B) 10
 • C) 15
 • D) 20
 • E) 25
 • 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, idarelerce kurulacak en az kaç kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılır?
 • A) 2
 • B) 3
 • C) 4
 • D) 5
 • E) 6
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre, Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminatın; Yapım işlerinde; varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra ne kadar bir oranı iade edilir?
 • A) Yarısı
 • B) Üçte biri
 • C) Tamamı
 • D) Dörtte biri
 • E) Alınmış olan kesin teminat Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra tamamı
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla Sözleşmelerde aşağıdakilerden hangisi değişebilir?
 • A) İşin Süresi
 • B) İşin Teslim Yeri
 • C) İşin Yapılma Yeri
 • D) Sözleşme Bedeli
 • E) Sözleşme Yeri
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil ve hâllerin tespit edildiği tarihi izleyen en geç kaç gün içinde verilir?
 • A) 10
 • B) 15
 • C) 30
 • D) 45
 • E) 60
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme kararları, Kamu İhale Kurumunca bildirimi izleyen kaç gün içinde Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle duyurulur?
 • A) 10
 • B) 15
 • C) 30
 • D) 45
 • E) 60
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda “Teminat” ile ilgili hüküm bulunmayan hallerde aşağıdaki Kanunlardan hangisi uygulanır?
 • A) Kamu İhale Kanunu
 • B) Devlet İhale Kanunu
 • C) Borçlar Kanunu
 • D) 5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu
 • E) Tebligat Kanunu

 • Etiketler: 4735, sayılı, kamı, ihale, sözleşmeleri, kanunu, deneme, sınavı
  4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.