Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı


Testin En İyisi

Kartal şahun Başarı Oranı: %100 Doğru: 15 Yanlış: 0 Boş: 0
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

 • A) İstekli
 • B) Yüklenici
 • C) Tedarikçi
 • D) Hizmet sunucusu
 • E) Danışman
 • Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanun’un temel ilkelerinden biri değildir?

 • A) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.
 • B) Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez.
 • C) İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur.
 • D) Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve pazarlık ihale usulü temel usullerdir.
 • E) Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında oluşturulan ihale komisyonu ile ilgili aşağı verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.
 • B) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır.
 • C) Komisyon kararları çoğunlukla alınır.
 • D) İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, en az dört kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.
 • E) Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.
 • I. Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

  II. Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

  III. İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması.

  4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre yukarıdaki yer alan durumlarda aşağıdaki ihale usullerinden hangisi gerçekleştirilir?

 • A) Açık İhale Usulü
 • B) Belli İstekliler Arasında İhale Usulü
 • C) Yarışma Usulü
 • D) Kapalı İhale Usulü
 • E) Pazarlık Usulü.
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında İhalelerde, teklif edilen bedelin yüzde kaçından az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
 • E) 5
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında İhaleye davetler için yapılan ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayanlar ile kısa listede yer verilmeyen adaylara yazılı olarak bildirim yapılır.

  İhaleye davet edilebilecek aday sayısının kaçtan az olması halinde davet mektubu gönderilmez ve ihale yapılmaz?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
 • E) 5
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanun’una göre yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kaç gün içinde verilir?

 • A) 20
 • B) 35
 • C) 45
 • D) 50
 • E) 60
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanun’una göre Bu Kanunda yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hallerde Hangi Kanun hükümleri uygulanır?

 • A) Borçlar Kanunu
 • B) Kamu İhale Kanunu
 • C) Ticaret Kanunu
 • D) Tebligat Kanunu
 • E) Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile verilen görevleri yapmak üzere kurulan Kamu İhale Kurumu ile ilgili aşağıda yer alanlardan hangisi doğru değildir?

 • A) Kurul üyelerinin görev süresi dolmadan görevlerine son verilemez.
 • B) Kurul Başkan ve üyeleri, asli görevlerini aksatmamak kaydıyla telif ücreti karşılığı bilimsel amaçlı yayın yapabilir.
 • C) Kurumun karar organı biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere sekiz üyeden oluşan Kamu İhale Kuruludur.
 • D) Kurum görevini yerine getirirken bağımsızdır.
 • E) Kurul üyelerinin görev süresi dört yıldır.
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre bütün isteklilerin teklif v erebildiği ihale usulü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Pazarlık Usulü
 • B) Kapalı İhale Usulü
 • C) Açık ihale Usulü
 • D) Belli istekliler arasında ihale usulü
 • E) Yarışma Usulü
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre İhale dokümanına uygun ön teklif veren ve sistemin geçerlik süresi içerisinde yeterlik kriterlerini sağlayan bütün isteklilerin sisteme kabul edildiği, piyasada mamul olarak bulunan malların tedarikine yönelik tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilen alım sürecini, aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

 • A) Dinamik alım sistemi
 • B) Elektronik eksiltme
 • C) Çerçeve anlaşma
 • D) Elektronik Kamu Alımları Platformu
 • E) Finansal Kiralama
 • I. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.

  II. Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez

  III. Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

  IV. Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir.

  Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri 4734 sayılı Kamu İhale Kanun’un temel ilkeleri arasında yer almaktadır?

 • A) Yalnızca I
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I,II,III
 • E) I,II,III,IV
 • I. İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

  II. İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan

  III. Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.

  Yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanun’una göre istekliler ihale dışı bırakılır?

 • A) Yalnızca I
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I ve II
 • E) I,II,III
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanun’una göre yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az kaç gün önce yapılır?

 • A) 60
 • B) 40
 • C) 30
 • D) 20
 • E) 15
 • I. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir.

  II. İş ortaklığı anlaşmalarında koordinatör ortak, konsorsiyum anlaşmalarında ise pilot ortak belirtilir.

  III. İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin verilmesi gerekir.

  4734 sayılı Kamu İhale Kanun’una göre “Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir.” Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ortak girişimler ile ilgili doğru bilgilerdendir?

 • A) Yalnızca I
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I ve II
 • E) I,II,III


 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı

  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı
  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı
  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı
  Etiketler: 4734, sayılı, kamu, ihale, kanunu, deneme, sınavı
  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.
  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı