Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı IV


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %18.51 Doğru: 5 Yanlış: 22 Boş: 0
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Kapalı Teklif Usulü ihalelerde Tekliflerin verilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış verilmiştir?


 • A) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir.
 • B) Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir.
 • C) Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır.
 • D) Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.
 • E) Komisyon başkanlığına verilen teklifler komisyonun uygun görmesi durumunda geri alınabilir.
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Kapalı Teklif Usulü ihalelerle ile ilgili olarak Dış zarfların açılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış verilmiştir?


 • A) Tekliflerin açılma saati gelince kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtilir.
 • B) Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iş zarfları komisyonca açılıp incelendikten sonra durum tutanakla tespit edilerek, ilgili zarf belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.
 • C) Dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılır.
 • D) İstenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır.
 • E) Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Kapalı Teklif Usulü ihalelerle ile ilgili olarak İç zarfların açılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış verilmiştir?


 • A) Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır.
 • B) Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya 37 nci maddenin son fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları ihale komisyonun uygun bulması durumunda kabul edilir.
 • C) Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur.
 • D) Okunan zarfların bir listesi yapılır.
 • E) Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç duyulduğunda şartnamelerde daha uzun bir süre öngörülmemiş ise ihale kaç günü geçmemek üzere başka bir güne bırakılabilir?


 • A) 10
 • B) 7
 • C) 30
 • D) 5
 • E) 15
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde İhalenin yapılamaması durumunda, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği, idare yararı görüldüğü takdirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren kaç gün içinde iş pazarlıkla yaptırılır?


 • A) 15
 • B) 30
 • C) 45
 • D) 60
 • E) 10
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Belli istekliler arasında yapılacak ihaleler ile ilgili olarak “Uçak, harp gemisi, harp mühimmatı, elektronik cihaz, askeri tesisat ve levazımat, silah ve malzeme sistemleri, savunma sanayii ile ilgili faaliyetler ve bunlara ait her türlü yedek parça alımı; barajlar, enerji santralleri, sulama tesisleri, limanlar, rıhtımlar, hava meydanları, demiryolları, lokomotifler, karayolları, tüneller, köprüler, akaryakıt tesisleri, özelliği bulunan yapım işleri bedii ve teknik hususiyetleri taşıyan sanat işleri, kentlerin ulaşım sistemlerine ilişkin planlar, kentlerin harita, nazım ve imar planları, su, kanalizasyon ve enerji tesisleri ile bunların etüt ve proje işlerinin ihalesi; diğer ihale usulleri yerine teknik yeterlilikleri ve güçleri idarece kabul edilmiş” en az kaç (Zorunlu nedenler hariç ) istekli arasından kapalı teklif usulü ile yaptırılabilir?


 • A) 10
 • B) 5
 • C) 7
 • D) 3
 • E) 5
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Belli istekliler arasında yapılacak ihaleler ile ilgili olarak Zorunlu nedenlerle üçten az istekliden teklif almak gerektiği durumlarda yapılacak olan uygulamalara ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Zorunlu nedenlerle üçten az istekliden teklif almak gerektiği takdirde Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulundan bu hususta ayrıca karar alınması şarttır.
 • B) Bu madde hükümlerine göre yapılacak ihalelerde, ihaleye katılacak isteklilerin isimleri belirtilmek suretiyle bizzat ilgili veya bağlı bulunulan bakanın onayının alınması zorunludur.
 • C) Bu ihalelerde ilan yapılması zorunlu değildir.
 • D) Gerekli görülen hallerde ihaleye davet edilecek isteklilerin seçimi için 17, 18 ve 19 uncu maddeleri hükümlerine bağlı kalınmaksızın önseçim ilanı yapılabilir.
 • E) Zorunlu nedenlerle dahi olsa üçten az istekliden teklif alınarak “Belli istekliler arasında ihale” usulüyle ihale yapılamaz.
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre “Açık teklif usulü ile yapılabilecek ihaleler” ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?


 • A) Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif verebilirler.
 • B) Bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı işlerden, tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile tespit edilecek tutarı geçmeyen ihaleler açık teklif usulüyle yapılabilir.
 • C) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.
 • D) İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.
 • E) Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre “Pazarlık usulü ” ile yapılacak olan ihalelerle ilgili olarak aşağıda belirtilen ihalelerden hangileri için şartname düzenlenmesi, tahmini bedel tespiti, teminat alınması ve sözleşme yapılması zorunludur?


 • A) Çabuk bozulan, saklanması tehlikeli olan, saklama giderleri değerine veya beklemeden doğacak yararına oranla yüksek bulunan malların satımı,
 • B) Yer, özellik (askeri birliklerin kuruluş özellikleri dahil) ve nitelikleri itibariyle her yıl Genel Bütçe Kanununda gösterilecek belli tutarları aşmayan ve süreklilik göstermeyen, bu Kanunun 1 inci maddesinde gösterilen işler,
 • C) Silahlı Kuvvetlerin manevra ve planlı tatbikatları ile sıkıyönetim faaliyetlerinin gerektirdiği ve acele olarak temini zorunlu her türlü ihtiyaçları; Silahlı Kuvvetler için Genelkurmay Başkanlığınca, güvenlik kuvvetleri için İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek özel durumlardaki her türlü ihtiyaçları ve taşıma işleri,
 • D) Önceden düşünülmesi mümkün olmayan ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine acele olarak yapılması gerekip, kapalı veya açık teklif usulünün uygulanmasına yeterli süre bulunmayan işler; diğer ihale usulleriyle temin edilemeyeceği açıkça belli olan işler; bilgisayar alımı, kiralanması, bakım ve onarımı; her çeşit araç ve gerecin yetkili servislerine yaptırılacak periyodik bakım ve onarımları; yedek parça ve lastik alımları,
 • E) Tek kişi veya firma elinde bulunan taşınır mal, hak ve hizmetlerle, belirli taşınmaz malların alımı veya kiralanması,
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Kesin teminat ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?


 • A) Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından sonra müteahhit veya müşteriden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 3 oranında kesin teminat alınır.
 • B) Tasfiye idaresince yapılan taşınır mal satışlarında kesin teminat, İhale komisyonunca kabul edilmesi durumunda ihale bedelinin % 6'sından az olabilir.
 • C) Müteahhit veya müşterinin bu zorunluluğa uymaması halinde ihale bozulacaksa idare ilgililere protesto çekmeye ve hüküm almaya zorunludur.
 • D) Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilemez.
 • E) Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği usulüne göre anlaşıldıktan ve müteahhidin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirilmesi halinde, kesin teminatın tümü ilgiliye iade edilebilir.
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre “Sözleşme yapılmasında müteahhit veya müşterinin görev ve sorumluluğu” ile ilgili olarak Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde müteahhit veya müşteri 31 inci maddeye göre onaylanan ihale kararının veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren kaç gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek noterlikçe tescil edilmiş sözleşmeyi, idareye vermek zorundadır?


 • A) 30
 • B) 45
 • C) 60
 • D) 15
 • E) 20
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre “ İdarenin görev ve sorumluluğu “ ile ilgili olarak İdare 57 nci maddede yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmak ve taşınmaz malların satımında, ferağa ait işlemleri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan malları müşteriye teslim etmekle yükümlüdür”. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, müteahhit veya müşteri, sürenin bitmesinden itibaren en çok kaç gün içinde, kaç gün müddetli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir?


 • A) En çok 15 gün içinde, 10 gün müddetli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.
 • B) En çok 15 gün içinde, 5 gün müddetli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.
 • C) En çok 30 gün içinde, 10 gün müddetli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.
 • D) En çok 30 gün içinde, 5 gün müddetli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.
 • E) En çok 45 gün içinde, 5 gün müddetli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Sözleşmede belirtilen işin artış ve eksilişi hususuna göre aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur?


 • A) Yapım işlerine ait bir sözleşmenin uygulanması sırasında keşif ve sözleşmede öngörülmeyen iş artışı veya eksilişi zorunlu hale gelirse, müteahhit, keşif bedelinin % 80 oranına kadar olan değişikliği, süre hariç, sözleşme ve şartnamesindeki hükümler dairesinde yapmakla yükümlüdür.
 • B) Keşif bedeli artışının % 30'u geçmesi halinde sözleşme feshedilir. bu durumda müteahhit işin keşif bedeli ve % 30 keşif artışının karşılığı işleri sözleşme ve şartnamesindeki hükümler çerçevesinde yapmayabilir.
 • C) Taahhüdün % 30 keşif artışı ile bitmemesi ve tasfiye edilmesi halinde müteahhit, idareden masraf ve tazminat talep edebilir.
 • D) % 30 oranından fazla artış; temel, tünel ve benzeri işler ile tabii afetler gibi nedenlerden ileri gelmiş ise; idarenin isteği, müteahhidin kabulü ve ilgili bakanın onayı ile süre hariç, aynı sözleşme ve şartname hükümleri içinde % 30'u geçen işler de aynı müteahhide yaptırılabilir.
 • E) Keşif bedelinin % 70 inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, müteahhit işi yapmayabilir.
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre “Yapım işlerine ait bir sözleşmenin uygulanması sırasında keşif ve sözleşmede öngörülmeyen iş artışı veya eksilişi zorunlu hale gelirse, müteahhit, keşif bedelinin % kaç oranına kadar olan değişikliği, süre hariç, sözleşme ve şartnamesindeki hükümler dairesinde yapmakla yükümlüdür?


 • A) 10
 • B) 20
 • C) 30
 • D) 50
 • E) 70
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Kiralarda sözleşme süresi ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?


 • A) Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi, on yıldan çok olamaz.
 • B) Turistik tesis kurulacak yerlerin ve turistik tesislerin ve enerji üretimi tesisleri ile iletim ve dağıtım tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin (ve doğal gaz iletim, dağıtım ve depolama tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin on yıldan fazla süre ile kiraya verilmesi mümkündür.
 • C) İki yıldan fazla süre ile kiraya verme işlerinde, önceden Maliye Bakanlığından izin alınması şarttır.
 • D) Katma bütçeli idarelerde bu izin, idarelerin bağlı bulundukları bakanlıktan alınır.
 • E) Üç yıldan fazla süre ile kiraya verme işlerinde, kira bedeli her yıl şartname ve sözleşmesindeki esaslara göre yeniden tespit edilir.
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre “Dalyan, voli yerleri, doğal ve yapay göller, barajlar, havuzlar, nehirler ve nehir ağızlarındaki sular, av yerleri ile deniz ve iç sulardaki su ürünleri istihsal hakkının kiralanmasında …………. yıla kadar sözleşme yapmaya idareler yetkilidir. Ancak, kiracı tarafından kurulacak ve tesisat yapılacak olan üretme yerleri ………… yıla kadar kiraya verilebilir.” İfadesinde noktalı yere sırası ile hangisi gelmelidir ?


 • A) 3 - 10
 • B) 5 - 10
 • C) 10 - 21
 • D) 5 - 15
 • E) 5 - 20
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi, kaç yıldan çok olamaz?


 • A) 15
 • B) 30
 • C) 21
 • D) 5
 • E) 10
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?


 • A) Müteahhit veya müşterinin ölümü halinde, yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminatı ve varsa sair alacakları varislerine verilir. Ancak, idare varislerden istekli olanlara, ölüm tarihinden itibaren 20 gün içinde kesin teminat verilmesi şartıyla sözleşmeyi devredebilir.
 • B) Müteahhit veya müşterinin iflas etmesi halinde sözleşme bozulur.
 • C) Müteahhit veya müşteri sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedeni ile taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, bu hallerin oluşundan itibaren 30 gün içinde ilgili idarenin kabul edeceği birini vekil tayin etmek şartıyla taahhüdüne devam edebilir.
 • D) Eğer müteahhit veya müşteri kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkanından mahrum ise, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir kayyum tayin edilmesi istenebilir.
 • E) Birden fazla gerçek veya tüzelkişi tarafından birlikte yapılan taahhütlerde, müteahhitlerden veya müşterilerden birinin ölümü, iflası, tutuklu veya mahkûm olması gibi haller sözleşmenin devamına engel olmaz.
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre İhtiyaçların kamu kuruluşlarından karşılanması durumunda ihale işleri Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak kıymet takdiri suretiyle yapılır.

  Buna göre Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


 • A) Bu Kanun kapsamına giren idarelerin kendi aralarında yaptıkları ihale işleri,
 • B) (1) numaralı fıkrada belirtilen idarelerin her türlü ihtiyaçlarının; Bu idarelere bağlı sabit veya döner sermayeli müesseseler ve özel bütçeli idarelerin kurdukları birliklerden,
 • C) (1) numaralı fıkrada belirtilen idarelerin her türlü ihtiyaçlarının Kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin yarısı tek başına veya birlikte Devlete, kamu iktisadi teşebbüslerine veya mahalli idarelere ait kuruluşlardan,
 • D) (1) numaralı fıkrada belirtilen idarelerin her türlü ihtiyaçlarının Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan kuruluş, şirket ve müesseselerden,
 • E) Özel kanun ile kurulan tüzelkişiliğe sahip ve ortaklarının veya kanunların öngördüğü durumlarda ortak olmayanların ürünlerini alan, işleyen, değerlendiren iyileştiren, satan, üretim ihtiyaçlarına yarayan araç ve gereçleri sağlayan ortaklıklar ve bunlara ait birliklerden
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Kamu yararına çalışan derneklere taşınmaz malların satımı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?


 • A) Kamu yararına çalışan derneklere, kuruluş gayelerine uygun olarak kullanılmak üzere, Hazinenin özel mülkiyetinde kayıtlı bulunan ve kamu hizmetlerine tahsisli olmayan taşınmaz malları, satış tarihindeki alım satım rayici nazara alınarak kıymet takdiri suretiyle satılabilir. b) Bu yolla edinilen taşınmaz mallar veriliş maksadı dışında kullanılamaz ve satılamaz.
 • B) Bu yolla edinilen taşınmaz mallar veriliş maksadı dışında kullanılamaz ve satılamaz.
 • C) Satış tarihinden itibaren en az yirmi yıl geçen ve veriliş maksadına uygun olarak kullanılan taşınmazların, mevcut faaliyet aksatılmaksızın kısmen veya tamamen ticari amaçlarla değerlendirilmesinin kuruluş gayelerine daha fazla hizmet edeceği hallerde, elde edilecek gelirin yüzde otuzunun Hazineye verilmesi koşuluyla taşınmazların satış dahil değerlendirilmesine Bakanlar Kurulunca belirlenecek usul ve esaslara göre izin verilebilir.
 • D) Satış tarihinden itibaren en az yirmi yıl geçen ve veriliş maksadına uygun olarak kullanılan taşınmazların, mevcut faaliyet aksatılmaksızın kısmen veya tamamen ticari amaçlarla değerlendirilmesinin kuruluş gayelerine daha fazla hizmet edeceği hallerde, elde edilecek gelirin yüzde otuzunun Hazineye verilmesi koşuluyla taşınmazların satış dahil değerlendirilmesine Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre izin verilebilir.
 • E) Beş yıl içinde kuruluş gayesine uygun olarak kullanılmadığı takdirde, taşınmaz mal, satış bedeli üzerinden Hazinece geri alınır.
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Tarihi ve bedii değeri olan taşınmaz mallar nasıl kiraya verilir ?


 • A) Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşü alınarak, Maliye Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikte tespit olunacak esas ve şartlara göre, Maliye Bakanlığınca kiraya verilebilir.
 • B) İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak, Maliye Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikte tespit olunacak esas ve şartlara göre, Bakanlar kurulu kararı ile kiraya verilebilir.
 • C) Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşü alınarak görüşü alınarak, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir tüzük ile tespit olunacak esas ve şartlara göre, Maliye Bakanlığınca kiraya verilebilir.
 • D) Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşü alınarak, Maliye Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikte tespit olunacak esas ve şartlara göre, İl Özel idarelerince kiraya verilebilir.
 • E) Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşü alınarak, Maliye Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikte tespit olunacak esas ve şartlara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca kiraya verilebilir.
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malları ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara ait taşınmaz (1) malların, gerçek ve tüzelkişilerce işgali üzerine yapılacak işlemler ile ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır?


 • A) Bu durumda idareden taşınmaz ve değerleme konusunda işin ehli veya uzmanı üç kişiden oluşan komisyonca tespit tarihinden geriye doğru beş yılı geçmemek üzere tespit ve takdir edilecek ecrimisil istenir.
 • B) İşgal edilen taşınmaz mal, idarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye amirince en geç 30 gün içinde tahliye ettirilerek, idareye teslim edilir.
 • C) Ecrimisil’e itiraz edilmemesi halinde yüzde yirmi, peşin ödenmesi halinde ise ayrıca yüzde onbeş indirim uygulanır.
 • D) Ecrimisil fuzuli şagil tarafından rızaen ödenmez ise, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.
 • E) Kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren, işgalin devam etmesi halinde, sözleşmede hüküm varsa ona göre hareket edilir. Aksi halde ecrimisil alınır.
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Köy sınırları içerisinde yer alan Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların işgalcilerinden tahsil edilen ecrimisil gelirlerinin yüzde kaçı 442 sayılı Köy Kanununda belirlenen görevlerde kullanılmak kaydıyla, tahsilatı izleyen ay içinde bu gelirlerin elde edildiği köy tüzel kişiliği hesabına aktarılmak üzere emanet nitelikli hesaplara kaydedilir?


 • A) % 20
 • B) % 10
 • C) % 25
 • D) % 30
 • E) % 5
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre İdarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının yerel ihtiyaçlarının karşılanmasında taşınır ve taşınmaz malların alım, satım, kiralama ve kiraya verilmesinde uygulanacak esaslar 79. Maddede belirtilen Bakanlıklarca çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir.

  Aşağıdakilerden hangisi bu bakanlıklardan biri değildir ?


 • A) Dışişleri Bakanlığı
 • B) Milli Savunma Bakanlığı
 • C) İçişleri Bakanlığı
 • D) Maliye Bakanlığı
 • E) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi emanet komisyonları eliyle emaneten yaptırılabilecek işlerden değildir ?


 • A) Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanununda gösterilen miktarı geçen yapım, bakım ve onarım işleri
 • B) İdarenin yeterli işgücü, makine, araç, gereç ve taşıtlara sahip olması halinde ve ihaleye konulması faydalı görülmeyen yapım ve taşıma işleri,
 • C) Sözleşmenin bozulması veya tasfiye edilmesi nedeniyle bitirilmemiş olup, süratle bitirilmesinde zorunluluk görülen işlerin tamamlanması,
 • D) İhaleye konulmasına imkan bulunmayan veya ihaleye konulduğu halde istekli çıkmayan ve beklemeye de tahammülü olmayan işler
 • E) Tuz çıkarma işleri
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Emanet komisyonları eliyle yapılabilecek işlere ait uygulama esasları Milli Savunma, Maliye, Bayındırlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Köy İşleri ve Kooperatifler bakanlıklarınca hazırlanacak ve aşağıdakilerden hangisi tarafından çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir?


 • A) Milli Savunma Bakanlığınca
 • B) Maliye Bakanlığınca
 • C) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 • D) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca
 • E) Bakanlar Kurulunca
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında belirtilen Yasak fiil ve davranışlardan değildir?


 • A) Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek
 • B) Kapalı teklif usulü ihalelerde anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak
 • C) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek,
 • D) Taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapmak
 • E) İşin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak,

 • Etiketler: 2886 sayılı devlet ihale kanunu soruları, görevde yükselme testleri, devlet ihale kanunu test
  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı IV sorularını online çözebilirsiniz.