Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı III


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %10 Doğru: 2 Yanlış: 18 Boş: 0
2886 sayılı Devlet ihale kanunu ilkelerine göre; aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?


 • A) Bu Kanunun yürütülmesinde, ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması esastır.
 • B) Başka başka istekliler tarafından karşılanması mutat olan muhtelif işeler İhalelerinin ayrı ayrı yapılacağı açıklansa dahi ilanları bir arada yapılamaz.
 • C) Bu Kanunda yazılı hallerden yararlanmak amacıyla ihale konusunu oluşturan işler kısımlara bölünemez.
 • D) Başka başka istekliler tarafından karşılanması mutat olan muhtelif işler bir eksiltmede toplanamaz.
 • E) İstekli çıkmadığı takdirde, alım şekillerini değiştirecek mahiyette olmamak üzere önemli işlerin kısımlara ayrılması mümkündür.
 • 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre “Artırma sonunda kendisine ihale yapılan istekli veya istekliler,” tanımı aşağıda belirtilenlerden hangisini ifade eder ?


 • A) Müteahhit
 • B) Müşteri
 • C) İstekli
 • D) İdare
 • E) Sözleşme
 • 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre hazırlanacak olan şartnamelerde aşağıdakilerin hangisinin bulunması zorunlu değildir?


 • A) İşin niteliği, nevi ve miktarı,
 • B) Tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar,
 • C) İşe başlama ve işi bitirme tarihi, gecikme halinde alınacak cezalar,
 • D) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,
 • E) İhale ilanlarının yayınlanma şekil ve kriterleri.
 • 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre “Tip şartnamelerin genel ve ortak esaslarını belirlemeye ve Şartnamelere konulmak üzere 7 nci maddede sayılan hususlarla ilgili veya bunlar dışındaki konularda genel esaslar tespit etmeye” aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?


 • A) Bakanlar kurulu
 • B) Maliye Bakanlığı
 • C) Kamu ihale kurumu
 • D) İdareler
 • E) Sayıştay
 • 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre tahmin edilen bedel ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış verilmiştir?


 • A) İşin özelliğine göre gerektiğinde bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur.
 • B) Tahmin edilen bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir hesap tutanağında gösterilir.
 • C) Yapım işlerinde bu işler için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili dairelerce tespit edilmiş birim fiyatları varsa, bunlar uygulanır.
 • D) Bu bedel gerektiğinde ihale komisyonlarınca tahkik ettirilir.
 • E) Tahmin edilen bedel, Maliye bakanlığınca tespit edilir veya ettirilir.
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Bedelin tahmin edilememesi durumunda Sınai ve teknolojik zorunlulukların gerektirdiği durumlarda kimin onayı alınmak suretiyle, bedel tahmini yapılmadan kapalı teklif usulüyle ihale yapılabilir?


 • A) Bakanlar kurulunun
 • B) Kamu İhale Kurulunun
 • C) Sayıştay’ın
 • D) İlgili Bakanın
 • E) Maliye Bakanlığının
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre İhalesi yapılacak her iş için hazırlanması gereken Onay belgesinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir ?


 • A) Kullanılabilir ödenek tutarı,
 • B) Avans ve fiyat farkı verilecekse şartları,
 • C) Kesin teminat tutarı,
 • D) İhalede uygulanacak usul,
 • E) Şartname ve eklerinin bir bedel karşılığında verilip verilmeyeceği.
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre İhale komisyonları ile ilgili olarak aşağıda belirtilen maddelerden hangisi yanlıştır?


 • A) İta amirleri, ilgili idarenin memurlarından birinin başkanlığında idareden, yapım işlerinde işin ehli veya uzmanı olmak şartıyla, en az bir kişi ve maliye memurunun katılmasıyla kurulacak komisyonları görevlendirirler.
 • B) Askeri ihale komisyonlarının kaç kişiden ibaret olacağı ve nasıl kurulacağı Milli Savunma ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle ile tespit edilir.
 • C) TBMM, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığında teşkil edilecek satın alma komisyonlarında maliye memurluğu görevi, bu kuruluşların saymanlık işlerini yürüten muhasebe müdürü veya vazifelendireceği bir memur tarafından yerine getirilir
 • D) Askeri ihale komisyonları ile diğer ihale komisyonlarına katılacak maliye memuru, Maliye Bakanlığınca belirlenecek usule göre tespit edilir
 • E) Komisyonlara yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak şartı ile gereği kadar memur ve uzman da görevlendirilebilir.
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre; İsteklilerde aranacak nitelikler ve istenecek belgeler ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?


 • A) Yapım işleriyle her türlü etüt, proje, kontrollük ve müşavirlik hizmetlerine ait ihalelerde, isteklilerde aranacak niteliklerin ve istenecek belgelerin neler olacağı, ne yolda ve kimlerce verileceği ve müteahhit sicillerinin ne biçimde tutulacağı ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanacak tüzükte gösterilir
 • B) Yapım işleriyle her türlü etüt, proje, kontrollük ve müşavirlik hizmetlerine ait ihalelerde, isteklilerde aranacak niteliklerin ve istenecek belgelerin neler olacağı, ne yolda ve kimlerce verileceği ve müteahhit sicillerinin ne biçimde tutulacağı Bakanlar kurulunun görüşü alınarak görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle gösterilir.
 • C) Yapım işleriyle her türlü etüt, proje, kontrollük ve müşavirlik hizmetlerine ait ihalelerde, isteklilerde aranacak niteliklerin ve istenecek belgelerin neler olacağı, ne yolda ve kimlerce verileceği ve müteahhit sicillerinin ne biçimde tutulacağı ilgili bakanlıkların görüşü alınarak görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle gösterilir.
 • D) Yapım işleriyle her türlü etüt, proje, kontrollük ve müşavirlik hizmetlerine ait ihalelerde, isteklilerde aranacak niteliklerin ve istenecek belgelerin neler olacağı, ne yolda ve kimlerce verileceği ve müteahhit sicillerinin ne biçimde tutulacağı Bakanlar kurulunun görüşü alınarak görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca hazırlanacak Genelge ile gösterilir.
 • E) Yapım işleriyle her türlü etüt, proje, kontrollük ve müşavirlik hizmetlerine ait ihalelerde, isteklilerde aranacak niteliklerin ve istenecek belgelerin neler olacağı, ne yolda ve kimlerce verileceği ve müteahhit sicillerinin ne biçimde tutulacağı ilgili kamu idaresinin görüşü alınarak görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle gösterilir.
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre; İhalenin ilanı ile ilgili olarak “Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası ….. günden, son ilan ile ihale günü arası …… günden az olamaz.” İbaresinde … yerlere sırası ile hangisi getirilirse ifade doğru olur ?


 • A) 5-10
 • B) 7-10
 • C) 10-5
 • D) 10-2
 • E) 2-10
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre; Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın kaç katını aşan ihale konusu işler ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazetede ilan edilir?


 • A) 2
 • B) 3
 • C) 10
 • D) 5
 • E) 7
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre; İlanlarda aşağıdaki hususların hangisinin belirtilmesi zorunlu değildir ?


 • A) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı.
 • B) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı.
 • C) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı.
 • D) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı.
 • E) İhale ilanının nerelerde yayınlanacağına ilişkin bilgiler.
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ilgili olarak aşağıda belirtilen maddelerden hangisi yanlıştır?


 • A) İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılmasının zorunlu olması halinde önceki ilanların değiştirilmemesi esastır.
 • B) İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir.
 • C) İşte ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
 • D) Askeri İhaleler ile Emniyet Genel Müdürlüğüne ve Milli İstihbarat Teşkilatına ait ihaleler için yapılacak ilanlarda birinci derece ita amiri tarafından sakıncalı görülen hususlara yer verilmez.
 • E) İdarelerince yabancı ülkelerdeki isteklilerin de girmesi yararlı görülen ihaleler için yeterli rekabeti sağlayacak biçimde yabancı ülkelerde ilan yapılabilir. Bu ilan ihale gününden en az 45 gün önce yapılır.
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi teminat olarak kabul edilmez ?


 • A) Tedavüldeki Türk Parası
 • B) Bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları
 • C) Özel finans kurumlarının verecekleri görüş mektupları
 • D) Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri
 • E) Devlet iç borçlanma senetleri yerine düzenlenen belgeler
 • 2886 sayılı devlet ihale kanunu ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur ?


 • A) Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca mutlak suretle teslim alınır.
 • B) Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir.
 • C) Üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları ihale sonuçlanana kadar banka hesaplarında tutulur.
 • D) İdarece alınan teminatlar haczedilemez ancak üzerine ihtiyati tedbir konulabilir.
 • E) Bu Kanun kapsamında teminat olarak kabul edilecek geçici, kesin ve avans teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir.
 • 2886 sayılı devlet ihale kanunu ile ilgili olarak Teminat mektupları hususunda aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?


 • A) Bankaların bu Kanun kapsamındaki işler için verecekleri geçici, kesin ve avans teminat mektuplarının sermaye ve yedek akçelerinin durumlarına göre miktar ve kapsamlarını ve şeklini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.
 • B) Kanun, kararname, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları kabul edilmez.
 • C) Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları gerekli kovuşturma yapılması için Maliye Bakanlığına intikal ettirilir
 • D) Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.
 • E) Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kont garantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dahildir.
 • 2886 sayılı devlet ihale kanunu kapsamında Artırmalarda uygun bedel aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir.
 • B) Tahmin edilen bedeli aşmak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir.
 • C) Tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en düşüğüdür.
 • D) Teklif edilen bedellerden tahmin edilen bedeli geçmemek şartıyla tercihe layık görülenidir.
 • E) Teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenidir.
 • 2886 sayılı devlet ihale kanunu kapsamında Uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler ile eksiltmelerde kabul edilecek azami indirim miktar veya oranları; işin niteliği, nevi ve miktarı, birim fiyatları, istekli tarafından talep edilen avans miktarı ve isteklinin buna benzer teknik ve mali yeterliği ile ilgili diğer hususlar da göz önünde bulundurulmak ve gerektiğinde diğer bakanlıkların da görüşleri alınmak suretiyle her yıl hangi bakanın koordinatörlüğünde oluşturulacak toplantı ile tespit olunarak resmi gazetede yayımlanır?


 • A) Milli Savunma Bakanının
 • B) Maliye Bakanının
 • C) Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanının
 • D) Çevre ve Şehircilik Bakanının
 • E) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının
 • 2886 sayılı Devlet ihale kanununa göre aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?


 • A) Komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 • B) Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
 • C) Komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır.
 • D) Kararlarda isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.
 • E) İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, ita amirlerince karar tarihinden itibaren en geç 10 işgünü içinde onaylanır veya iptal edilir.
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi bu kanun kapsamındaki İhale usullerinden biri değildir?


 • A) Kapalı teklif usulü,
 • B) Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü,
 • C) Açık teklif usulü,
 • D) Belli istekliler arasında Pazarlık usulü,
 • E) Yarışma usulü.

 • Etiketler: 2886 sayılı devlet ihale kanunu test, 2886 devlet ihale kanunu soruları, meb görevde yükselme deneme sınavı
  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı III sorularını online çözebilirsiniz.