Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 3


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 15 Yanlış: 0 Boş: 0
4686 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'na göre, sendika ve konfederasyonların kuruluş işlemleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


 • A) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sendika ve konfederasyonlar için birer bilgi kaydı tutar.
 • B) Konfederasyon kurucuları, konfederasyon tüzüğü ile sendikaların konfederasyon kurulmasına ilişkin kurucular kurulu kararını ve konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edeceklerin isimlerini, konfederasyon merkezinin bulunacağı ilin valiliğine vermek zorundadırlar.
 • C) Gerekli belge ve tüZüklerin ilgili valiliğe verilmesi ile sendika veya konfederasyon tüzel kişilik kazanır.
 • D) Valilik, tüzük ve belgelerin birer örneğini 7 iş günü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderir.
 • E) Kanunda öngörülen kuruluş koşullarının gerçekleşmediğinin anlaşılması halinde, ilgili valilik eksikliklerin bir ay içinde tamamlanmasını ister.
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'na göre, Kamu Personeli Danışma Kurulu her yıl hangi aylarda toplanır?


 • A) Şubat - Ekim
 • B) Mart - Kasım
 • C) Nisan - Aralık
 • D) Ocak -Temmuz
 • E) Ocak - Ekim
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'na göre, Sendikaların kurulabilecekleri hizmet kolları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
 • A) Enerji, sanayi ve madencilik hizmetleri.
 • B) Tarım ve ormancılık hizmetleri.
 • C) Bayındırlık, inşaat ve köy hizmetleri.
 • D) Eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri.
 • E) Emniyet ve güvenlik hizmetleri.
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'na göre, aşağıda verilenlerden hangisi bulunması gereken zorunlu organlar arasında yer almaz?


 • A) Sendika şubesi
 • B) Genel kurul
 • C) Bütçe kurulu
 • D) Disiplin kurulu
 • E) Denetleme kurulu
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'na göre, Sendika veya konfederasyonun ilk genel kurulu tüzel kişilik kazanmasından başlayarak kaç ay içinde yapılması gerekir?


 • A) 1 ay içinde
 • B) 2 ay içinde
 • C) 3 ay içinde
 • D) 4 ay içinde
 • E) 6 ay içinde
 • I. Toplantı yeter sayısı üye ya da delege tamsayısının salt çoğunluğudur.

  II. Karar yeter sayısı toplantıya katılan üye veya delege sayısının salt çoğunluğudur.

  III. Olağan genel kurul toplantıları dört yılı aşmamak üzere tüzüklerde belirtilen sürede yapılır.

  4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'na göre, yukarı verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'na göre, "Sendika üyeliğinin kazanılması" ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Sendikalara üye olmak serbesttir.
 • B) Kamu görevlileri çalıştıkları işyerinin girdiği hizmet kolunda kurulu bir sendikaya üye olabilirler
 • C) Sendikaya üyelik, kamu görevlisinin üç nüsha olarak doldurup imzaladığı üye formu ile sendikaya başvurması ve başvurunun sendika yetkili organınca kabulü ile kazanılır.
 • D) Birden çok sendikaya üye olmak serbesttir.
 • E) Üyelik başvurusu, sendika tarafından en çok otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır.
 • I- Yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleri,

  II- Hâkimler ve savcılar,

  III- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalışan kamu görevlileri,

  IV- Silahlı Kuvvetler mensupları,

  V- Öğretmenler,

  4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'na göre, yukarıda verilen meslek gruplarından hangisi/hangileri sendikalara üye olamazlar?


 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) III ve IV
 • D) I, II ve III
 • E) I, II, III ve IV
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'na göre, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Sendika şubeleri en az 400 üye ile kurulur.
 • B) Sendika şubesi bulunmayan il ve ilçelerde il ve ilçe temsilciliği kurulabilir.
 • C) İldeki üye sayısı 50 ve daha fazla olan sendikanın il temsilcisi ile ilçedeki üye sayısı 25 ve daha fazla olan sendikanın ilçe temsilcisi haftada dört saat izinli sayılır.
 • D) Aylıksız izinli sayılanlardan herhangi bir nedenle sendika veya konfederasyon organlarındaki görevlerinden ayrılanlar, görevlerinin son bulması tarihinden itibaren otuz gün içinde ayrıldıkları kurum ve kuruluşa yazılı müracaat etmeleri durumunda, kamu işvereni bu kimseleri otuz gün içinde eski görevlerine ya da uygun diğer bir göreve atamak zorundadır.
 • E) Görevden uzaklaştırma, re’sen emeklilik, göreve son verilmesi, tayin veya sair hallerde görevlinin mahkemeye başvurması halinde, mahkeme kararı kesinleşinceye kadar sendikadaki görevi devam eder.
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'na göre, Sendika ve Konfederasyonların gelirlerinden biri değildir?


 • A) Üyelerinin ödeyecekleri üyelik ödentiler,
 • B) Mal varlığından elde edilen gelirler,
 • C) Bu Kanuna göre yapabilecekleri faaliyetlerden elde edilecek gelirler,
 • D) Uluslararası kuruluşlardan elde edilen gelirler,
 • E) Bağış ve yardımlar,
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'na göre, üye sayılarının tespiti ve toplu sözleşme görüşmelerinden sonra, toplam kamu görevlisi sayısı ile sendika üyesi kamu görevlilerinin sendikalara göre toplam sayılarını içeren imzalı tutanak, kamu işvereni ve sendikalarca, hangi ayın son iş gününe kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir?
 • A) Aralık
 • B) Ocak
 • C) Şubat
 • D) Mayıs
 • E) Eylül
 • 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre “Bir iş yerinde en çok üye kaydetmiş sendikaca o iş yerinden seçilen kamu görevlisi” aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Sendika Yöneticisi
 • B) Sendika Üyesi
 • C) Sendika İşyeri Temsilcisi
 • D) İşyeri Sendika Temsilcisi
 • E) Konfederasyon Temsilcisi
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, sendika kuruluş işlemleriyle ilgili olarak, valiliğin mahkemeye vermesi sonucunda mahkeme, kanuna aykırılığın veya eksikliğin giderilmesi için ne kadar süre verir?


 • A) 30 günü aşmayan
 • B) 45 gün
 • C) 60 günü aşmayan
 • D) 30 gün
 • E) 15 gün
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, sendika ve konfederasyon tüzüklerinde aşağıdakilerden hangisinin belirtilmesi zorunlu değildir?


 • A) Demirbaşların satış ve terkininde uygulanacak usul ve esaslar
 • B) Üyelik ödentisinin oranı
 • C) Sendika veya konfederasyonun adı, merkezi ve adresi
 • D) Sendika veya konfederasyonun dış denetim usulü
 • E) Sendika veya konfederasyonun feshi
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, "üyeliğin sona ermesi" durumlarına ait verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Her üye üyelikten serbestçe çekilebilir.
 • B) Üyelikten çekilme, çekilmek isteyen kamu görevlisi tarafından, üç nüsha olarak doldurulup imzalanan üyelikten çekilme bildiriminin kurumuna verilmesi ile gerçekleşir.
 • C) Çekilme, kamu işverenine başvurma tarihinden başlayarak on gün sonra geçerli olur.
 • D) Üyenin, sendikadan çıkarılma kararı sendika merkez genel kurulunca alınır.
 • E) Emekliye ayrılanların sendika şubesi, sendika veya konfederasyon organlarındaki görevleri seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder.

 • Etiketler: 4688 kanun deneme, kamu görevlileri sendikaları ve toplu sözleşme kanun test, meb görevde yükselme online test
  Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 3 sorularını online çözebilirsiniz.