Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı II


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %16.66 Doğru: 2 Yanlış: 10 Boş: 0
I. İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

II. İta amirleri,

III. İhaleyi yapan idarenin, ikinci derece kan ve sıhri hısımları

2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre, yukarı verilenlerden hangisi/hangileri "ihaleye katılamayacak olanlar" arasında yer alır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Askeri ihale komisyonlarının kaç kişiden ibaret olacağı ve nasıl kurulacağı ..................... ve ................. birlikte hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir kararname ile tespit edilir.

  2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre, yukarıda verilen boşluklara hangi ifade gelmelidir?


 • A) Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Milli Savunma Bakanlığı
 • B) Milli Savunma ve Maliye Bakanlığı
 • C) Maliye ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 • D) Ekonomi ve Maliye Bakanlığı
 • E) Gümrük ve Ticaret ve Maliye Bakanlığı
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre, günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle kaç defa duyurulması şarttır?


 • A) 2 defa
 • B) 3 defa
 • C) 4 defa
 • D) 5 defa
 • E) 6 defa
 • I. Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır.

  II. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin "TC Kimlik Numarası"nı yazması zorunludur.

  III. Teklif mektuplarının, istekli tarafından teklif edilen fiyatın yazı ile de açık olarak yazılması zorunludur.

  2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre, Kapalı Teklif Usulü hakkında verilenlerden hangisi/hangileri yanlıştır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre, müteahhit veya müşteri sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedeni ile taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, bu hallerin oluşundan itibaren kaç gün içinde ilgili idarenin kabul edeceği birini vekil tayin etmek şartıyla taahhüdüne devam edebilir?


 • A) 10
 • B) 20
 • C) 30
 • D) 40
 • E) 60
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce müteahhit veya müşteriden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle yüzde kaç oranında kesin teminat alınır?


 • A) % 3
 • B) % 6
 • C) % 9
 • D) % 12
 • E) % 15
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre, ihale için tespit edilen tarihin tatil gününe rastlaması durumunda yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


 • A) Tekrar ilan çıkılması zorunludur.
 • B) İhale günü tatil gününe rastlasa da aynı gün yapılmak zorundadır.
 • C) Tekrar ilan yapılarak yeni belirlenen tarihte yapılır.
 • D) Tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takiben ilk iş gününden sonraki gün yapılması esastır.
 • E) Tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takiben ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır.
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre, kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde, yeniden aynı usulle ihale açılır veya idare yararı görüldüğü takdirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren ne kadar süre içinde iş pazarlıkla yaptırılır?


 • A) 10 gün
 • B) 15 gün
 • C) 20 gün
 • D) 30 gün
 • E) 60 gün
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre, ita amirince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç kaç gün içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır?


 • A) 3
 • B) 5
 • C) 7
 • D) 9
 • E) 10
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre, yapım işlerine ait bir sözleşmenin uygulanması sırasında keşif ve sözleşmede öngörülmeyen iş artışı veya eksilişi zorunlu hale gelirse, müteahhit, keşif bedelinin yüzde kaçına kadar kadar olan dağişikliği, süre hariç, sözleşme ve şartnamesindeki hükümler dairesinde yapmakla yükümlüdür?


 • A) 10
 • B) 15
 • C) 20
 • D) 30
 • E) 40
 • I. Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi, yedi yıldan çok olamaz.

  II. Üç yıldan fazla süre ile kiraya verme işlerinde, önceden Maliye Bakanlığından izin alınması şarttır.

  III. Özel İdare ve belediyeler için kendi özel kanunları uygulanır.

  2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre, "Kiralarda sözleşme süresi" ile ilgili verilenlerden hangisi/hangileri yanlıştır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) II ve III
 • E) I ve III
 • 2886 sayılı Devlet İhale kanuna göre, Günlük gazete çıkan yerlerde ki ihale ilanlarında gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası kaç günden az olamaz?


 • A) 5 gün
 • B) 7 gün
 • C) 10 gün
 • D) 15 gün
 • E) 20 gün

 • Etiketler: 2886 sayılı devlet ihale kanunu test, 2886 devlet ihale kanunu soruları, öeb görevde yükselme sınavı
  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı II sorularını online çözebilirsiniz.