Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı II

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı II


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 13 Yanlış: 0 Boş: 0
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre, Kamu İhale Kurumunun karar organı başkan ve ikinci başkan dahli kaç üyeden oluşur?

 • A) 5
 • B) 7
 • C) 9
 • D) 10
 • E) 11
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda;

  I. Bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

  II. Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedı olarak yapılmasının zorunlu olduğu hallerde de uygulanabilecek usuldür.

  III. Yapılacak on yetertik değertendırmesı sonucunda idarece davet edilen isteklılerın teklif verebileceği usuldür.

  ifadeleriyle belirtilen ihale usulleri, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

 • A) Açık ihale - Belli istekliler arasında ihale - Kapalı teklif
 • B) Pazarlık -Açık ihale - Belli istekliler arasında kapalı teklif
 • C) Belli istekliler arasında ihale -Açık ihale - Pazarlık
 • D) Açık ihale - Belli istekliler arasında kapalı teklif - Pazarlık
 • E) Açık ihale - Pazarlık - Belli istekliler arasında ihale
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'ndaki "mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimler" şeklindeki tanımlama aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

 • A) İstekli
 • B) Tedarikçi
 • C) Yüklenici
 • D) Hizmet sunucusu
 • E) Yapım müteahhidi
 • I. Tedavüldeki Türk Parası.

  II. Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.

  III. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler

  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre "teminat olarak kabul edilecekler" arasında yukarıdakilerden hangisi/hangileri bulunabilir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız II
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre, taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle yüzde kaç oranında kesin teminat alınır?
 • A) 3
 • B) 4
 • C) 5
 • D) 6
 • E) 9
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre,İhalelerde, teklif edilen bedelin % ......... 'ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir.

  Yukarıda verilen boşluğu aşağıda verilenlerden hangisi gelirse doğru olur?

 • A) 3
 • B) 6
 • C) 4
 • D) 5
 • E) 9
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre, "ihale ve ihale komisyonu" hakkında aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • A) İhale yetkilisi, biri yardımcı başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az iki kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.
 • B) İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.
 • C) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.
 • D) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.
 • E) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre, aşağıda verilenlerden hangisi "temel ilkeler" arasında yer almaz?

 • A) İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.
 • B) Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri birarada ihale edilemez.
 • C) Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez.
 • D) Doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu zorunludur.
 • E) İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur.
 • I. İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği.

  II. Teklif ve sözleşme türü.

  III. Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği.

  IV. İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler
  lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.

  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre, ihale ilanlarında yukarıdaki hususların hangisi/hangileri belirtilmesi zorunludur?

 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) I ve IV
 • D) I, III ve IV
 • E) I, II, III ve IV
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre, "Kamu İhale Kurulu üyeleri" ile verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Kurumun karar organı biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere dokuz üyeden oluşur.
 • B) Kamu İhale Kurulu üyeleri Hazine Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca atanır.
 • C) Bakanlar Kurulu, atamayla birlikte Kurul Başkanını ve İkinci Başkanı da görevlendirir
 • D) Kurul Başkanı, Kurumun da başkanıdır.
 • E) Kurul üyelerinin görev süresi dört yıldır
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre, şikayet başvuruları ve itiraz şikayet başvuruları ile kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerde aşağıda verilenlerden hangisnini bulunması zorunlu değildir?

 • A) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller
 • B) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih.
 • C) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisini gösterir noter onaylı evrak.
 • D) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin adı, soyadı veya unvanı ve adresi.
 • E) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası.
 • 4734 sayılı Kamu ihaleleri kanuna göre, "Yerli isteklilerin yabancı ülkelerde ihalelere katılmalarına engel olunduğunun tespit edilmesi halinde, bu ülkelerden gelip ve bizim ülkemizdeki ihalelere katılmak isteyen isteklilerin ihalelere katılmasını önlemek için gerekli düzenlemeyi kim yapar?

 • A) Maliye bakanlığı
 • B) Bakanlar kurulu
 • C) Kamu İhale Kurumu
 • D) TBMM
 • E) Hazine Müsteşarlığı
 • 4734 sayılı Kamu İhale kanun'una göre bu kanunda yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hallerde hangi kanun hükümleri uygulanır?
 • A) Borçlar Kanunu
 • B) kamu İhale Kanunu
 • C) Ticaret Kanunu
 • D) Tebligat Kanunu
 • E) Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu


 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı II

  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı II
  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı II
  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı II
  Etiketler: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı, 4734 sayılı deneme sınavı, kamu ihale kanunu test
  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı II sorularını online çözebilirsiniz.
  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı II