Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Çıkmış Sorular


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %60 Doğru: 30 Yanlış: 20 Boş: 0
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
 • A) Alanya Kalesi, burada görülmeye değer yerlerdendir.
 • B) Erciyes Dağı kış aylarında çok fazla turist çekiyor.
 • C) Maraş dondurması dışında dondurma tüketmezdi.
 • D) Yıldız mahallesi çocukluğumun geçtiği yerdir.
 • E) Galata Kulesi’nden İstanbul’u seyretmek de güzeldir.
 • Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesne almamıştır?
 • A) Ağacın altına gelişigüzel bırakılmış sandıklara topladığı çiçekleri dizdi.
 • B) Onun neşesi bu evi sessizliğin fırtınalarından daima kurtarmıştır.
 • C) Bütün bu yalılar eski Boğaziçi hatıralarını sayıklarlar.
 • D) Ansızın kendi sesine benzer bir çığlık işitmişti.
 • E) İki üç günden beri sert bir kış rüzgârı esiyor.
 • Aşağıdakilerin hangisinde, sert ünsüzlerin yumuşamasına örnek bir sözcük vardır?
 • A) Günler sanki masmavi bir türküydü.
 • B) Bir daldan hızla geçip gitti bir kuş kanadı.
 • C) Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince.
 • D) Keskin bir rüzgâr eser şimdi dağlardan.
 • E) Pencerem açılınca bir çiçek kokusu duymalıyım.
 • Sevinçten( ) heyecandan içim içime sığmıyor( ) bağırmak( ) kahkahalar atmak( ) ağlamak istiyorum( )

  Bu cümlede ( ) ile gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?


 • A) (,) (,) (,) (,) (!)
 • B) (:) (,) (,) (,) (.)
 • C) (,) (;) (,) (,) (.)
 • D) (,) (,) (:) (,) (!)
 • E) (:) (,) (;) (,) (.)
 • 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi aşağıdakilerden hangisi tarafından ilan edilmiştir?
 • A) Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi
 • B) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
 • C) Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
 • D) Avrupa Konseyi
 • E) Avrupa Birliği
 • Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerinden değildir?
 • A) Devletçilik
 • B) Eşitlik
 • C) Çoğulculuk
 • D) Millî egemenlik
 • E) Seçme ve seçilme hakkı
 • Türk İdare Sistemi içinde Bakanlık merkez teşkilatında aşağıdaki hiyerarşik kademeler ve birim unvanlarından hangisi bulunmaz?
 • A) Şeflik
 • B) Memurluk
 • C) Şube Müdürlüğü
 • D) Genel Müdürlük
 • E) Daire Başkanlığı
 • Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici ve denetleyici kurumlardandır?
 • A) Radyo Televizyon Üst Kurulu
 • B) Türkiye Barolar Birliği
 • C) KİT’ler
 • D) TRT
 • E) YÖK
 • Protokolde, törenlerde takdim, hitap ve konuşma kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Törenlere çağrılı olduğu hâlde katılamayanların telgraflarından yalnızca, törendeki onur konuğunun üstünde olanların mesajları, açılış konuşmasından sonra, program sunucusu tarafından okunur.
 • B) Takdimde, ast konuşmacılar kürsüye davet edilirken, “…teşriflerini arz ediyorum”; üst konuşmacılar ve onur konukları davet edilirken “…davet ediyorum” demek uygundur.
 • C) Konuşmacıların takdimi sırasında, önce konuşmacının kurumu ve/veya unvanı, varsa akademik titri ya da rütbesi, sonra “sayın” sözcüğü eklenerek adı ve soyadı söylenir.
 • D) Törenlere çağrılı olduğu hâlde katılamayanların onur konuğu ile eş düzeyde olanlardan telgraf çekenlerin sadece adı, soyadı ve/veya unvanları zikredilir.
 • E) Törenlere çağrılı olduğu hâlde katılamayanların onur konuğunun altında olup telgraf çekenlerin hepsine sadece teşekkür edilir.
 • Protokol kurallarına göre telefon görüşmelerinde dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Üstler sekreter aracılığı ile aranmalıdır.
 • B) Telefonla arayan kişi önce kendini tanıtmalıdır
 • C) Üst, telefonla konuşurken odasına girilmemelidir.
 • D) Üst ile konuşurken önce üstün telefonu kapatması beklenmelidir.
 • E) Eş düzey ve üst ile görüşmeye başlarken ve görüşme sonunda saygı ifadesi kullanılmalıdır.
 • Doğu Anadolu’da Türk nüfusunun Ermenilerden daha fazla olduğunu kanıtlayan uluslarası belge, aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Milne Raporu
 • B) Amiral Bristol Raporu
 • C) General Harbord Raporu
 • D) Kyoto Protokolü
 • E) Montrö Sözleşmesi
 • Türkiye, 1954 yılına kadar Osmanlı’nın hangi devlete olan dış borcunu ödemiştir?
 • A) ABD
 • B) Rusya
 • C) Almanya
 • D) İngiltere
 • E) Fransa
 • Yurdumuzda bulunan doğal ve turistik yerler aşağıdakilerin hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?
 • A) İnsuyu Mağarası - Burdur
 • B) Ihlara Vadisi - Aksaray
 • C) Şehriban Kanyonu - Kastamonu
 • D) Kurşunlu Şelalesi - Erzurum
 • E) Düden Şelalesi - Antalya
 • PISA “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı” 2012 uygulamasının ülke ortalama sonuçlarına göre tüm alanlarda ilk sırada olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Çin
 • B) İrlanda
 • C) Japonya
 • D) Hollanda
 • E) Kanada
 • Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan ve tarihteki büyük Türk imparatorluklarının sayısını simgeleyen yıldız sayısı kaçtır?
 • A) 0
 • B) 12
 • C) 16
 • D) 18
 • E) 20
 • “Yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç … saat ve toplu olarak işlenen suçlarda en çok … gün içinde hâkim önüne çıkarılır.”

  T.C. Anayasası’na göre, “kişi hürriyeti ve güvenliği” ile ilgili olarak yukarıdaki ifadede noktalı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (Olağanüstü hâl, sıkıyönetim ve savaş hâlleri hariç)


 • A) otuz - üç
 • B) otuz altı - beş
 • C) yirmi dört - iki
 • D) yirmi dört - üç
 • E) kırk sekiz - dört
 • T.C. Anayasası’na göre adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı mercine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merci aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Yargıtay
 • B) Danıştay
 • C) Sayıştay
 • D) Anayasa Mahkemesi
 • E) Bölge İdare Mahkemesi
 • T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının “yasama” ile ilgili görev ve yetkilerinden değildir?
 • A) Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapmak
 • B) Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak
 • C) Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri göndermek
 • D) Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek
 • E) Milletlerarası andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak
 • I- Sınıflandırma

  II- Kariyer

  III- Eşitlik

  IV- Liyakat

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun temel ilkeleri yukarıdakilerden hangileridir?


 • A) I – II
 • B) III – IV
 • C) I – II – IV
 • D) II – III – IV
 • E) I – II – III
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdaki fiil ve hâllerden hangisi “Devlet memurluğundan çıkarma” disiplin cezasını gerektirir?
 • A) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek
 • B) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak
 • C) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek
 • D) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak
 • E) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aday memurların yetiştirilmesi ve adaylığa kabul edilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda yapılır.
 • B) Aday olarak atanan memurların Devlet memuru olarak atanabilmeleri için adaylık eğitimleriyle ilgili sınavlarda başarılı olmaları şarttır.
 • C) Aday olarak atanan memurlar önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahare sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulurlar.
 • D) Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.
 • E) Eğitim süreleri, programları, değerlendirme esasları ve hangi kurumların sorumluluğunda yapılacağı ve diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre bir göreve ilk defa atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın yasal süre içinde işe başlamayanlar, ne kadar süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler?
 • A) 6 ay
 • B) 1 yıl
 • C) 15 ay
 • D) 18 ay
 • E) 2 yıl
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kadın memura, çoğul gebelik durumunda toplam kaç hafta süreyle analık izni verilir?
 • A) On
 • B) On iki
 • C) On altı
 • D) On sekiz
 • E) Yirmi
 • “Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayrımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.”

  1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre yukarıda Türk Millî Eğitiminin Temel İlkelerinden hangisi açıklanmıştır?


 • A) Süreklilik
 • B) Eğitim Hakkı
 • C) Her Yerde Eğitim
 • D) Genellik ve Eşitlik
 • E) Fırsat ve İmkân Eşitliği
 • 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre mecburi ilköğretim çağı ne zaman biter?
 • A) 11 yaşını bitirip 12 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda
 • B) 12 yaşını bitirip 13 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda
 • C) 13 yaşını bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda
 • D) 14 yaşını bitirip 15 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda
 • E) 15 yaşını bitirip 16 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda
 • 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre ilköğretim kurumlarının kuruluş ve kuruluş şekilleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A) İlköğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokul olarak birlikte tek müdürlük altında kurulması esastır.
 • B) Ortaokul ve liselerde, Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberimizin hayatı, isteğe bağlı seçmeli ders olarak okutulur.
 • C) Ortaokullar ile imam-hatip ortaokullarında lise eğitimini destekleyecek şekilde öğrencilerin yetenek, gelişim ve tercihlerine göre seçimlik dersler oluşturulur.
 • D) İlköğretim kurumları; dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli, zorunlu ve farklı programlar arasında tercihe imkân veren ortaokullar ile imam-hatip ortaokullarından oluşur.
 • E) Nüfusun az ve dağınık olduğu yerlerde, köyleri gruplaştırmanın mümkün olmadığı yerlerde yatılı ilköğretim bölge okulları kurulur.
 • 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre “okuma - yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkânları hazırlamak” aşağıdakilerden hangisinin amaç ve görevleri arasında tanımlanmıştır?
 • A) Yaygın Eğitim
 • B) İlkokul
 • C) Ortaokul
 • D) Ortaöğretim
 • E) Yükseköğretim
 • 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremeyen çocukların ilköğrenimlerini tamamlamak üzere en çok kaç öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir?
 • A) Bir
 • B) İki
 • C) Üç
 • D) Dört
 • E) Beş
 • 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre her köy okulunun bitişiğinde veya yakınında bulunan uygulama bahçesi kaç dekardan çok olamaz?
 • A) 2
 • B) 3
 • C) 5
 • D) 7
 • E) 10
 • 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “Bakanlık faaliyetlerini ve işlemlerini denetlemek, yönetim sistemlerini gözden geçirmek, teşkilat yapısı ve yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetmek ve yönetimin geliştirilmesini sağlamak” görev, yetki ve sorumluluğu kime verilmiştir?
 • A) Bakan
 • B) Müsteşar
 • C) Bakan Yardımcısı
 • D) Müsteşar Yardımcısı
 • E) Rehberlik ve Denetim Başkanı
 • 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak” görevi aşağıdaki hizmet birimlerinden hangisinin görevlerindendir?
 • A) Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • B) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 • C) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı
 • D) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
 • E) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
 • 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Talim ve Terbiye Kurulu, Başkan dışında kaç üyeden oluşur?
 • A) Beş
 • B) Yedi
 • C) On
 • D) On iki
 • E) On beş
 • 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre okul müdür yardımcısı nasıl görevlendirilir?
 • A) İl millî eğitim müdürünün teklifi üzerine Bakanlık tarafından
 • B) Okul müdürünün teklifi üzerine il millî eğitim müdürü tarafından
 • C) İlçe millî eğitim müdürünün teklifi üzerine il millî eğitim müdürü tarafından
 • D) Okul müdürünün inhası ve il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından
 • E) İl millî eğitim müdürünün inhası valinin teklifi üzerine İnsan Kaynakları Genel Müdürü tarafından
 • 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre engellilerden, sağlık kurulu raporuyla asgari % kaç oranında engelli olduğu tespit edilenlerin, özel eğitim giderleri Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır?
 • A) 15
 • B) 20
 • C) 25
 • D) 30
 • E) 35
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar hakkında soruşturma izni vermeye yetkili olan aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Başbakan
 • B) İlgili Bakan
 • C) İnsan Kaynakları Genel Müdürü
 • D) Kurumun En Üst İdari Amiri
 • E) Görev Yaptıkları İlin Valisi
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre yetkili mercinin, soruşturma izni konusundaki kararı, zorunlu hâllerde yasal süreye ek olarak kaç günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir?
 • A) Yedi
 • B) On
 • C) On beş
 • D) Yirmi
 • E) Otuz
 • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Kurul üyeliğine önerilen adayların muvafakatları aranır.
 • B) Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu dokuz üyeden oluşur.
 • C) Kurul Başkanı, Kurul üyeleri arasından Başbakan tarafından atanır.
 • D) Kurul üyelerinin görev süreleri dört yıldır. Görev süresi sona erenler yeniden seçilebilirler.
 • E) Kurul, en az ayda bir defa veya ihtiyaç duyulduğu her zaman Başkanın çağrısı üzerine toplanır.
 • I- Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır.

  II- Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler.

  III- İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

  4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre “bilgi edinme başvurusunda istenecek bilgi veya belgenin niteliği” ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I – II
 • D) II – III
 • E) I – II – III
 • I- Nüfus yapısı

  II- İktisadi şartları

  III- Coğrafya durumu

  IV- Kamu hizmetlerinin gerekleri

  5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre Türkiye’nin merkezi idare kuruluşu bakımından il ve ilçelere bölünmesinde yukarıdakilerden hangileri dikkate alınmıştır?


 • A) I – II
 • B) I – II – III
 • C) I – III – IV
 • D) II – III – IV
 • E) I – II – III – IV
 • 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre “köy adlarının değiştirilmesi”, ilgili vilayetler idare heyetleriyle umumi meclislerinin mütalaaları alındıktan sonra hangi usul ile yapılır?
 • A) Valinin Onayı
 • B) Başbakanın Onayı
 • C) Bakanlar Kurulu Kararı
 • D) Cumhurbaşkanının Onayı
 • E) İçişleri Bakanlığının Tasvibi
 • 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre il idare kurulunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
 • A) Defterdar
 • B) Sağlık müdürü
 • C) Hukuk işleri müdürü
 • D) Millî eğitim müdürü
 • E) Nüfus ve vatandaşlık müdürü
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre Kamu Personeli Danışma Kurulu her yıl hangi aylarda toplanır?
 • A) Ocak ve Eylül
 • B) Şubat ve Ekim
 • C) Mart ve Kasım
 • D) Nisan ve Aralık
 • E) Mayıs ve Kasım
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre sendikalara üyelik başvurusu, sendika tarafından en çok kaç gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır?
 • A) On
 • B) On beş
 • C) Yirmi
 • D) Otuz
 • E) Kırk beş
 • 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre ihtiyaç hâlinde, resmî okullarda görevli öğretmenlere, aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının ne kadarı kadar, sadece özel okullarda ücretli ders verilebilir?
 • A) Dörtte biri
 • B) Yarısı
 • C) Dörtte üçü
 • D) Tamamı
 • E) İki katı
 • 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre kaç defa teftiş raporuyla başarısızlığı tespit edilen yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerin çalışma izni, izni veren makam tarafından iptal edilir?
 • A) Bir
 • B) İki
 • C) Üç
 • D) Dört
 • E) Beş
 • Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik’e göre “eğitim uzmanı” kadrosu için görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranan şartlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak
 • B) Son iki yılı Bakanlıkta görev yapmış olmak
 • C) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak
 • D) Öğretmen veya şef kadrosunda en az beş yıl görev yapmış olmak
 • E) Bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek
 • Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik’e göre sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç kaç iş günü içinde itiraz edilebilir?
 • A) Üç
 • B) Beş
 • C) Yedi
 • D) On
 • E) On beş
 • Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik’e göre temel eğitimin süresi kaç günden az ve kaç aydan çok olamaz?
 • A) On beş gün – iki ay
 • B) On beş gün – üç ay
 • C) On gün – üç ay
 • D) On gün – iki ay
 • E) Beş gün – bir ay
 • Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi öğretmen kadrolarına atama çeşitlerinden değildir?
 • A) Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama
 • B) Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama
 • C) Bedensel engellilerin ataması
 • D) Millî sporcuların ataması
 • E) İlk atama
 • Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi’ne göre yıllık izinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Öğretmen dışındaki memurların hizmet süresi bir yıldan on yıla kadar (on yıl dâhil) olanların yıllık izin süreleri yirmi gün, on yıldan fazla olanların ise otuz gündür.
 • B) Öğretmenler yaz ve dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara ayrıca yıllık izin verilmez.
 • C) Yıllık izinler, görevin aksamaması şartıyla amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya kısım kısım kullanılabilir.
 • D) Aday memurlara yıllık izin verilemez. Ancak aday memurlara, adaylık süresinin bir yıldan uzun sürmesi hâlinde yıllık izin kullandırılır.
 • E) Memurlara gelecek yılın izninden düşülmek üzere yıllık izin verilebilir.

 • Etiketler: m.e.b. görevde yükselme çıkmış sorular çöz, 4982 deneme sınavı, 3071 deneme sınavı, yönetimde etik deneme sınavı soruları
  M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Çıkmış Sorular sorularını online çözebilirsiniz.