Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesinin uygulanmasında aşağıda yer alan esas ve usullerden hangisi yanlıştır?
 • A) İmza yetkisinin kullanılmasında, hitap edilen makam dikkate alınır.
 • B) Kendilerine imza yetkisi devredilen her kademedeki yönetici, üst kademe yöneticilerinin bilgilendirilmesi gereken durumlarda imzalamadan önce bilgi vermekle yükümlüdür.
 • C) Bakan tarafından kendilerine devredilen imza yetkisi kullanılırken Bakanlık dışına gönderilen yazışmalarda “Bakan a.” ibaresi kullanılır. Bakanlık birimleri arasında yapılan yazışmalarda bu ibare kullanılmaz.
 • D) Yazılar, 18/10/2004 tarihli ve 8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanır.
 • E) Mevzuatla münhasıran verilen yetki devredilebilir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesine göre yazıların asgari sayıda parafla hazırlanması ve yazıyı ilk hazırlayanın parafının bulunması esastır. Ancak, paraf sayısı koordine paraflar hariç kaçtan fazla olamaz?
 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
 • E) 5
 • Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesinin uygulanmasında aşağıda yer alan esas ve usullerden hangisi yanlıştır?
 • A) Birden fazla birimi ilgilendiren veya görüş alınmasını gerektiren yazılarda, koordine edilen birim amirlerinin parafı bulunmaz.
 • B) Devir yoluyla elde edilen yetki alt kademelere devredilemez.
 • C) Yetki devri, yetkiyi devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.
 • D) Her kademedeki Bakanlık yöneticilerinin sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek koşuluyla yetkilerinden bir kısmını alt kademe yöneticilerine devretmesi esastır.
 • E) Birim amirleri, birimlerince yürütülen bütün iş ve işlemlerden sorumludur.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesine göre aşağıdakilerden hangisi Bakan tarafından imzalanacak yazılar arasında yer almaz?
 • A) Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve milletvekillerine görüş bildiren, karar veya teklif niteliğindeki yazılar,
 • B) Yüksek yargı organlarına görüş bildiren, karar veya teklif niteliğindeki yazılar,
 • C) Okul öncesi eğitim kurumları, ilköğretim okulları, pratik kız sanat okulları, halk eğitim merkezleri ve mesleki eğitim merkezleri hariç diğer ortaöğretim kurumlarının nevi değişikliğine ait onay yazıları,
 • D) Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığına ve öneri ve görüş bildiren yazılar,
 • E) Bakanlığın politikasını, ilke ve kararlarını oluşturan yazılarla, mevzuat gereği bizzat Bakan tarafından imzalanması öngörülen yazılar.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesine göre aşağıdakilerden hangisi Bakan tarafından imzalanacak yazılar arasında yer almaz?
 • A) Mevzuat gereği Müsteşar tarafından imzalanması öngörülen yazılar
 • B) Kadro aktarma, değişiklik ve dağılımına ait onaylar
 • C) Yargı mercileri, yükseköğretim kurumları, belediyeler, meslek kuruluşları, vakıflar, dernekler ve benzeri kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere yönelik yapılacak yazışmalar
 • D) Yüksek Disiplin Kurulu işlemlerine ilişkin yazılar
 • E) Gayrimenkul satın alınmasına, kiralanmasına ve satışına dair onaylar
 • Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesine göre aşağıdakilerden hangisi Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı tarafından imzalanacak yazılar arasında yer alır?
 • A) Bakanlığın politikasını, ilke ve kararlarını oluşturan yazılarla, mevzuat gereği bizzat Bakan tarafından imzalanması öngörülen yazılar.
 • B) 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinde belirtilen görevler kapsamında yürütülen iş ve işlemlere ilişkin yazı ve onaylar.
 • C) Birden fazla birimi ilgilendiren iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin komisyon kurulması onayları ile genel ve ortak iş ve işlemlere ait talimat ve genelgeler.
 • D) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personeli ile grup başkanı ve üstü yöneticiler hariç personelin diğer kamu kurum ye kuruluşlarına geçişlerine ilişkin muvafakat verme ve görevlendirme yazıları.
 • E) Gayrimenkul satın alınmasına, kiralanmasına ve satışına dair onaylar.
 • I. Kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlık birimlerinden eşdeğer unvanlardaki yöneticilerin imzasıyla gelen yazılara verilecek cevap yazıları,

  II. Birime yapılan başvurularla ilgili her türlü iş ve işlemlere ilişkin yazılar,

  III. Personelin askere celp ve sevklerinin ertelenmesine ilişkin Milli Savunma Bakanlığına yapılacak teklif yazıları,

  IV. İmzalanması yetki devri yoluyla birim amiri tarafından uygun görülen yazılar

  Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesine göre yukarıda yer alan yazılar aşağıdakilerden hangisi tarafından imzalanır?


 • A) Bakan
 • B) Müsteşar
 • C) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı
 • D) Grup Başkanı
 • E) Müsteşar yardımcısı
 • I. Başbakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına Bakanlık teklif ve görüşlerini içermeyen, sadece bilgi vermek amacıyla yazılan yazılar,

  II. Merkez Disiplin Kurulu savunma istem yazıları,

  III. Bakanlık müşavirlerinin izinleri, eğitim ve kurslara katılım işlemleri ile ilgili yazılar,

  IV. Bu Yönergeye göre Bakan ve Müsteşar tarafından imzalanması öngörülmeyen ve birim amirlerine bırakılmamış olan her türlü yazı ve onaylar.

  Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesine göre yukarıda yer alan yazılardan hangisi/hangileri müsteşar yardımcısı tarafından imzalanır?


 • A) Yalnız I
 • B) II ve III
 • C) I ve III
 • D) I,II ve IV
 • E) I,II,III ve IV
 • Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesine göre aşağıdakilerden hangisi “birim amiri” tarafından imzalanacak yazılar arasında yer almaz?
 • A) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğine yazılan yazılar
 • B) Birim personelinin emeklilik işlemlerine ilişkin yazılar
 • C) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının incelemesine ve görüşüne sunulan yazılar
 • D) Personelin iznini yurt dışında geçirmesine ilişkin yazı ve onaylar
 • E) Birimler arasında görüş bildirme ve isteme ile birimin hizmet ve faaliyetlerine yönelik olarak yayımlayacakları iç emir ve yazılar
 • Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesine göre “Kalkınma plan ve programlarının öngördüğü çalışmaların yapılması ile alınan tedbirlerin uygulanmasına ilişkin yazılar” aşağıdakilerden hangisi tarafından imzalanır?
 • A) Bakan
 • B) Birim Amiri
 • C) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı
 • D) Grup Başkanı
 • E) Müsteşar yardımcısı
 • I. Denetim, inceleme, soruşturma ve ön inceleme onay teklifleri

  II. Bakan, Müsteşar veya müsteşar yardımcıları tarafından imzalanmayacak ve birim yetki alanına giren her türlü yazı ve onaylar

  III. Personelin yurtiçi geçici görevlendirilmelerinde uçakla yapacakları seyahatleri ve araçların şehirlerarası geçici görevlendirilme onayları

  IV. Personelin askere celp ve sevklerinin ertelenmesine ilişkin Milli Savunma Bakanlığına yapılacak teklif yazıları

  Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesine göre yukarıda yer alan yazılardan hangisi/hangileri birim amirleri tarafından imzalanır?


 • A) Yalnız I
 • B) II ve III
 • C) I ve III
 • D) I,II ve III
 • E) I,II,III,IV
 • Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesine göre “Okul öncesi eğitim kurumları, ilköğretim okulları, pratik kız sanat okulları, halk eğitim merkezleri ve mesleki eğitim merkezleri hariç diğer ortaöğretim kurumlarının açma ve kapatma onaylarına ilişkin yazılar ” aşağıdakilerden hangisi tarafından imzalanır?
 • A) Bakan
 • B) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı
 • C) Birim Amiri
 • D) Grup Başkanı
 • E) Müsteşar yardımcısı
 • Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesine göre Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personeli ile grup başkanı ve üstü yöneticiler hariç personelin diğer kamu kurum ye kuruluşlarına geçişlerine ilişkin muvafakat verme ve görevlendirme yazılar” aşağıdakilerden hangisi tarafından imzalanır?
 • A) Müsteşar
 • B) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı
 • C) Birim Amiri
 • D) Grup Başkanı
 • E) Müsteşar Yardımcısı
 • Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesine göre “Merkez Disiplin Kurulu savunma istem yazıları” aşağıdakilerden hangisi tarafından imzalanır?
 • A) Müsteşar
 • B) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı
 • C) Birim Amiri
 • D) Grup Başkanı
 • E) Müsteşar Yardımcısı
 • Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesine göre “Genelkurmay Başkanlığına görüş bildiren, karar veya teklif niteliğindeki yazılar,” aşağıdakilerden hangisi tarafından imzalanır?
 • A) Müsteşar
 • B) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı
 • C) Bakan
 • D) Grup Başkanı
 • E) Müsteşar Yardımcısı

 • Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi, görevde yükselme deneme sınavı, imza yetkileri yönergesi deneme sınavı
  Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi sorularını online çözebilirsiniz.