Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %86.66 Doğru: 13 Yanlış: 2 Boş: 0
Başkalarının aracılığıyla amaca ulaşma ve başkalarına iş gördürme faaliyetti aşağıdaki tanımlardan hangisinde verilmiştir?
 • A) Yönetim
 • B) Denetim
 • C) Yöneltme
 • D) Planlama
 • E) Liderlik
 • Yönetimde ast-üst ilişkisi, yönetimin aşağıdaki hangi özelliklerinden biridir?
 • A) Amaç özelliği
 • B) İş bölümü
 • C) Yaratıcılık
 • D) Hiyerarşi özelliği
 • E) İşbirliği Özelliği
 • Aşağıdakilerden hangisi yönetimin fonksiyonları arasında yer almaz?
 • A) Planlama
 • B) Örgütleme
 • C) İletişim
 • D) Yöneltme
 • E) Denetim
 • Uzmanlık alanıyla ilgili yöneticiye karar almasını kolaylaştırıcı bilgi vermeyi sağlayan yetki aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Rasyonel Yetki
 • B) Komuta Yetki
 • C) Fonksiyonel Yetki
 • D) Karizmatik Yetki
 • E) Kurmay Yetki
 • Aşağıdaki teorisyenlerden hangisi güç kaynaklarının açıklanmasına yapmış olduğu beşli sınıflandırma ile katkı sağlamıştır?
 • A) Fayol
 • B) Taylor
 • C) French ve Raven
 • D) Mc Gregor
 • E) M. Weber
 • Aşağıdakilerden hangileri liderlerin güç kaynaklarından biri değildir?
 • A) Yasal güç
 • B) Zorlayıcı güç
 • C) Uzmanlık gücü
 • D) Etkileyici güç
 • E) Benzeşim Gücü
 • Aşağıdakilerden hangisi liderliğin doğru bir tanımı değildir?
 • A) Liderlik, karşılıklı davranış ve fikir birliği ile yapıyı ele geçirmek ve bu hareketi devam ettirmektir.
 • B) Liderlik, ortak bir amaca doğru grubun davranışlarını yönlendirmek için bireyin yapmış olduğu davranışların tümüdür.
 • C) Liderlik sadece doğuştan gelen özellikler topluluğudur.
 • D) Liderlik, amaçları gerçekleştirmek için uğraşanları uyarlayıcı, onların sorunlarını yanıtlayıcı bir roldür.
 • E) Liderlik, İnsanları etkileyebilme ve harekete geçirebilme işidir.
 • Aşağıdakilerden hangisi Hawthorne Araştırmalarının inceleme konusudur?
 • A) Fizik ve çevre değişikliklerinin verimlilik üzerindeki etkisi
 • B) Çalışanların işten ayrılma nedenleri
 • C) Yöntem değişikliklerinin işçiler üzerindeki etkileri
 • D) İşçilerin yönetim ile ilgili şikayetleri
 • E) Çalışanların işe devamsızlık nedenleri
 • “Her astın yalnızca bir üste bağlı olması ve ondan emir alması” nı ifade eden organizasyon ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Merkezileşme ilkesi
 • B) Yönetim alanı ilkesi
 • C) Yönetim birliği ilkesi
 • D) Yetki ve sorumluluk denkliği ilkesi
 • E) Kumanda birliği ilkesi
 • Aşağıdakilerden hangisi X teorisinde yer alan varsayımlardan biridir?
 • A) Birey, kendi arzu ve amaçlarını örgüt amaçlarına tercih eder.
 • B) İnsan sorumluluğu kabul ettiği gibi sorumluluk istemeyi de öğrenir.
 • C) Sıkı denetim ve ceza ile korkutma kişiyi örgütsel amaçlara yöneltecek tek yol değildir.
 • D) İnsanlar ödüllendirildiği sürece örgüt amaçlarını benimserler.
 • E) Amaçlara bağlılık, insanların kişilik ihtiyaçlarının karşılanması gibi motive edici öğelere bağlıdır.
 • Çevrelerinden doğrudan doğruya olumlu ya da olumsuz olarak etkilenme özelliği taşıyan sistemlere ne ad verilir?
 • A) Sosyal sistem
 • B) Yapay sistem
 • C) Kapalı sistem
 • D) Açık sistem
 • E) Alt sistem
 • Yetki türlerini geleneksel, karizmatik ve yasal yetki olarak üç grupta ele alan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) R. Owen
 • B) M. Weber
 • C) F. Taylor
 • D) H. Fayol
 • E) A. Smith
 • “İşleri küçük birimlere ayırmak ve bu birimlere ayrı görevliler atamak” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Örgütleme
 • B) Hakkaniyet
 • C) Uzmanlaşma Bölümleme
 • D) Uzmanlaşma
 • E) İşbölümü
 • Klasik yönetim kuramcılarından biri olan “bilimsel yönetim” teorisinin öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Henri Fayol
 • B) Adam Smith
 • C) Frederick Taylor
 • D) Elton mayo
 • E) Max Weber
 • Organizasyonlarda “İleri uzmanlaşma, Yetkinin hiyerarşisi, Biçimsel kural ve kaideler, Görevde gayri şahsilik” ilkelerinin olması gerektiği düşüncesinin savunulduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Yönetim süreci yaklaşımı
 • B) Bürokrasi yaklaşımı
 • C) İnsan ilişkileri yaklaşımı
 • D) Bilimsel yönetim yaklaşımı
 • E) Davranışsal yaklaşım

 • Etiketler: yönetim, liderlik, organizasyon, deneme, sınavı
  Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.