Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

Yönetimde Etik Deneme Sınavı

Yönetimde Etik Deneme Sınavı
Aşağıdakilerden ifadelerin hangisinde bir yanlışlık vardır?

 • A) Ahlâk, bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kurallar şeklinde tanımlanabilir.
 • B) İki veya daha fazla değerin çatışma haline Etik ikilem denilir.
 • C) Ahlâkta görecelik vardır.
 • D) İki farklı kültürdeki bir meslek grubunun etik ilkeleri arasında temel anlamda fark yoktur.
 • E) Etik daha somut kavramlara dayalı, toplumdan topluma, toplum içindeki farklı gruplara göre değişir.
 • “Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kurallar” olarak tanımlanan kavram hangisidir?
 • A) Mesleki Etik
 • B) Ahlak
 • C) Etik
 • D) İlke
 • E) Etik İkilem
 • “Bir meslek grubunun, mesleğe ilişkin olarak oluşturup koruduğu; meslek üyelerine emreden, onları belli bir şekilde davranmaya zorlayan; kişisel eğilimlerini sınırlayan; yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan; meslek içi rekabeti düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayı amaçlayan meslekî ilkeler bütünü.”

  Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?

 • A) Norm
 • B) Ahlak
 • C) Mesleki Etik
 • D) Etik
 • E) Değerler
 • “Doğal güzelliği ve tarihi niteliği olan bir yere köprü veya baraj yapılması ile ilgili bir kararın verilmesi durumunda, bazı vatandaşlar trafiğin rahatlayacağını ya da elektrik üretimine katkı sağlayacağını düşünerek karardan memnun olabilecek; bazıları ise çevreyi olumsuz etkileyeceğini düşünerek karara karşı çıkabilecektir.” örneği, aşağıdaki etik ikilem ifadelerinden hangisi ile ilgilidir?
 • A) Farklı kişi ve gruplar üzerinde farklı etki ve sonuçlar doğurması muhtemel bir kararın verilmesi durumu.
 • B) “En iyi”ler arasında bir seçim yapmak durumu.
 • C) Tatmin edici olmayan seçenekler arasından, diğerlerine göre daha iyi olan seçeneğin belirlenmesi durumu.
 • D) Kararın muhtemel sonucundan, kendilerinin ya da yakınlarının olumlu ya da olumsuz ve/veya dolaylı ya da dolaysız etkilenmeleri durumu.
 • E) Olumsuz iki seçenekten birisinin seçilmesi durumu.
 • 5176 sayılı “Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” doğrultusunda kurulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyelerini seçme ve atama yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
 • A) Cumhurbaşkanı
 • B) İçişleri Bakanı
 • C) TBMM
 • D) Bakanlar Kurulu
 • E) Başbakan
 • İki veya daha fazla yarışan değerin, çatışma hâlinde olmasına ne ad verilir?

 • A) Yozlaşma
 • B) Etik İkilem
 • C) Bürokratik Oligarşi
 • D) Bürokratik Sabotaj
 • E) Etik kod
 • Aşağıdakilerden hangisi mesleki etik ilkeler arasında sayılamaz?
 • A) Yasallık
 • B) Güvenirlik
 • C) Mesleğe bağlılık
 • D) Başarılılık
 • E) Tarafsızlık
 • Yalnızca eylemin sonuçlarına değil, aynı zamanda eylemin türü ve ahlaki ilke ve kuralların izlenip izlenmediğine odaklanan; eylemin etik olup olmadığına karar verebilmek için kişinin ödev ve yükümlülüklerini esas alan etik kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Teolojik kuram
 • B) Örnek Olaya Dayalı Etik Kuramı
 • C) Sezgici etik kuramı
 • D) Kazuistik etik kuramı
 • E) Deontolojik kuram
 • Etik ilkelerin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
 • A) Faydacılık ilkesi
 • B) Hakkaniyet ilkesi
 • C) Başarı ilkesi
 • D) Bireysellik ilkesi
 • E) İnsan Hakları İlkesi
 • “Bir eylemin ahlaki doğruluğu, kişinin vicdanı tarafından belirlenir. Eylem bireyin vicdanına huzur veriyor mu? sorusuna yanıt aranır. Buber tarafından savunulmuştur.”

  Yukarıda sözü edilen etik sistem hangisidir?

 • A) Kişisel Etik
 • B) Toplumsal Sözleşme Etiği
 • C) Sosyal Yaşam Etiği
 • D) Kural Etiği
 • E) Amaçlanan Sonuç Etiği
 • İnsanların kendi aralarındaki ilişkilerinde ve insanın doğadaki diğer canlılarla kurduğu ilişkilerde uyması gereken kurallar vardır. Bu kurallar hangi etik sistemde vardır?
 • A) Kişisel etik
 • B) Toplumsal Sözleşme Etiği
 • C) Amaçlanan Sonuç Etiği
 • D) Kural Etiği
 • E) Sosyal Yaşam Etiği
 • Kamu görevlileri etik kurulu kaç üyeden oluşur?
 • A) 5
 • B) 7
 • C) 9
 • D) 11
 • E) 13
 • Kamuda yolsuzluk iddialarını ortaya çıkarmak için yapılan çalışmalarda, aşağıdakilerden hangisine en çok dikkat edilmesi gerekir?
 • A) Çabukluk
 • B) Gizlilik
 • C) Açıklık
 • D) Tasarruf
 • E) Eşitlik
 • I. Etik hüküm ve tavırların doğasını inceler.

  II. Ahlak bilgisinin ne tür bir bilgi olduğunu, doğasını ve yapısını araştırır.

  III. Kötü ne? İyi ne? sorularına yanıt arar.

  Yukarıda bazı özellikleri sayılan etik yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Normatif Etik
 • B) Uygulamalı Etik
 • C) Meta Etik
 • D) Kazuistik Etik
 • E) Sezgici Etik
 • “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” aşağıdakilerden hangisi hakkında uygulanamaz?
 • A) Üniversiteler
 • B) Mahalli idareler ve bunların birlikleri
 • C) Kamu iktisadi teşebbüsleri
 • D) Döner sermayeli kuruluşlar
 • E) Genel bütçeye dahil daireler


 • Yönetimde Etik Deneme Sınavı

  Yönetimde Etik Deneme Sınavı
  Yönetimde Etik Deneme Sınavı
  Yönetimde Etik Deneme Sınavı
  Etiketler: yönetimde, etik, deneme, sınavı
  Yönetimde Etik Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.
  Yönetimde Etik Deneme Sınavı

  Etiketler: yönetimde, etik, deneme, sınavı