Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

T.C Anayasa Test Soruları

T.C Anayasa Test Soruları


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 10 Yanlış: 0 Boş: 0
T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerden değildir?
 • A) İspat Hakkı
 • B) Dinlenme Hakkı
 • C) Sendika Kurma Hakkı
 • D) Çalışma Hakkı ve Ödevi
 • E) Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi
 • T.C. Anayasası’na göre karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancıların başvurma hakkına sahip olduğu siyasi hak ve ödev aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Siyasi Faaliyetlerde Bulunma Hakkı
 • B) Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı
 • C) Seçme, Seçilme Hakkı
 • D) Dilekçe Hakkı
 • E) Mal Bildirimi
 • T.C. Anayasası’na göre “yasama dokunulmazlığı” ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
 • A) TBMM üyesi hakkında, seçiminden sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesi beklenilmeden yerine getirilir.
 • B) Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz.
 • C) TBMM üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, sorumlu tutulamazlar.
 • D) Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasi parti gruplarınca, yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.
 • E) Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclisin yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır.
 • T.C. Anayasası’na göre Türkiye Büyük Millet Meclisince, Bakanlar Kuruluna verilen “kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi” ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
 • A) Kanun hükmünde kararnameler, Resmî Gazete’de yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur.
 • B) Bakanlar Kurulunun istifası, düşürülmesi veya yasama döneminin bitmesi, belli süre için verilmiş olan yetkinin sona ermesine sebep olur.
 • C) Yetki kanunları ve bunlara dayanan kanun hükmünde kararnameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonları ve Genel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüşülür.
 • D) Kanun hükmünde kararnameler, Resmî Gazete’de yayımlandıkları gün yürürlüğe girerler. Ancak, kararnamede yürürlük tarihi olarak daha sonraki bir tarih de gösterilebilir.
 • E) Kanun hükmünde kararnamenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından süre bitiminden önce onaylanması sırasında, yetkinin son bulduğu veya süre bitimine kadar devam ettiği de belirtilir.
 • T.C. Anayasası’na göre tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hâllerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde süresi kaç ayı geçmemek üzere olağanüstü hâl ilan edebilir?
 • A) 6
 • B) 9
 • C) 10
 • D) 12
 • E) 15
 • “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”

  T.C. Anayasası’na göre yukarıda hangisi açıklanmıştır?

 • A) Devletin şekli
 • B) Devletin bütünlüğü
 • C) Milletin egemenliği
 • D) Anayasanın üstünlüğü
 • E) Cumhuriyetin nitelikleri
 • I. Yaşlılar

  II. Fakirler

  III. Çocuklar

  IV. Özürlüler

  V. Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri

  T.C. Anayasası’nda “kanun önünde eşitlik” ilkesi kapsamında yukarıdakilerden hangileriyle ilgili alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz?

 • A) I, II ve IV
 • B) I, II, III ve V
 • C) II, III, IV ve V
 • D) I, III, IV ve V
 • E) I, II, III, IV ve V
 • I. Meşru müdafaa hâli

  II. Bir ayaklanma veya isyanın bastırılması

  III. Bir tutuklu veya hükümlünün kaçmasının önlenmesi

  IV. Yakalama ve tutuklama kararlarının yerine getirilmesi

  T.C. Anayasası’na göre herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Ancak yukarıdaki durumların hangilerinde meydana gelen öldürme fiilleri bu hükmün dışındadır?

 • A) I, II ve III
 • B) II, III ve IV
 • C) I, II ve IV
 • D) I, III ve IV
 • E) I, II, III ve IV
 • T.C. Anayasası’na göre egemenlik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.
 • B) Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz.
 • C) Egemenlik yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin uhdesindedir.
 • D) Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasa’dan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.
 • E) Türk Milleti, egemenliğini, Anayasa’nın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır.
 • “Herkes, dil, - - -, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.”

  Aşağıdakilerden hangisi T.C. Anayasası’nın kanun önünde eşitlik ilkesi ile ilgili hükümde boş bırakılan yerdeki kavramlardan biri değildir?

 • A) ırk
 • B) renk
 • C) cinsiyet
 • D) siyasi düşünce
 • E) tabiiyet


 • T.C Anayasa Test Soruları

  T.C Anayasa Test Soruları
  T.C Anayasa Test Soruları
  T.C Anayasa Test Soruları
  Etiketler: T.C Anayasa Test Soruları, tc anayasa soruları çöz
  T.C Anayasa Test Soruları sorularını online çözebilirsiniz.
  T.C Anayasa Test Soruları