Yükleniyor

AYT-TYT Tarih Testleri

YKS-AYT İslam Tarihi Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %92.85 Doğru: 13 Yanlış: 1 Boş: 0
Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklulardaki Gulaman-ı Saray'ın görevlerinden biridir?


 • A) Sarayın ve sultanın güvenliğini sağlama
 • B) Hükümdarların halk ile olan görüşmelerini düzenleme
 • C) Saraya ait atların bakım ve terbiyesinden sorumlu olma
 • D) Eyaletlerdeki meliklerin güvenliğini sağlama
 • E) Hükümdarın sofrasını düzenleme
 • İhşidilerle ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Baharat ticaret yolundan gelir elde etmişlerdir.
 • B) Mekke ve Medine bölgesine egemen olmuşlardır.
 • C) Türkçeyi resmi dil olarak benimsemişlerdir.
 • D) Mısır'da kurulan ikinci Türk devletidir.
 • E) Fatımiler tarafından yıkılmışlardır.
 • Kutadgu Bilig'te geçen "Kullar üzerinde beyin o kadar hakkı var da, beyler üzerinde kulların hakkı yok mudur." ifadeleri Türk-İslam devletlerinde görülen aşağıdaki anlayışlardan hangisiyle ilgilidir?


 • A) Federatif yönetim
 • B) Sosyal devlet
 • C) Kanun üstünlüğü
 • D) Hukuk birliği
 • E) Merkeziyetçi yönetim
 • I. Gazneli - Mahmut Sultan

  II. Alp Arslan - Ebü'I Feth

  III. Tuğrul Bey - Doğu'nun ve Batı'nın sultanı

  IV. Yıldırım Bayezid - Sultan-ı İklim-i Rum

  V. Attila - Tanrı'nın kırbacı

  Yukarıdaki Türk hükümdarlarından hangisi unvanını Abbasi halifesinden almamıştır?


 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V
 • Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletlerinde görülen Ahi Teşkilatı'nın amaçlarından biri değildir?


 • A) Mesleki eğitimi gerçekleştirme
 • B) Vergilerin düzenli toplanmasını sağlama
 • C) İktisadi faaliyetlerin Müslümanların elinde bulunmasını sağlama
 • D) Üretim ve dağıtımın düzen içinde yapılmasını sağlama
 • E) Kaliteli, yeterli ve ucuz üretim gerçekleştirme
 • Aşağıdakilerden hangisi Karahanlıların özelliklerinden biri değildir?


 • A) İlk Türk-İslam medreselerini inşa etmişlerdir.
 • B) İlk kez burslu öğrencilik sistemini uygulamışlardır.
 • C) Tevaif-i Mülük devletlerindendir.
 • D) Önceleri askeri, daha sonra ticari amaçlı "Ribat" adıyla ilk kervansarayları yapmışlardır.
 • E) Türkçeyi resmi dil olarak benimsemişlerdir.
 • Abbasi halifesi aşağıdaki faaliyetlerinin hangisinin karşılığı olarak Gazneli Mahmut'a "sultan" unvanını vermiştir?


 • A) İslamiyet'i Hindistan'da yayması
 • B) Halifeyi Şii Büveyhoğulları'nın baskısından kurtarması
 • C) İlme ve sanata önem vermesi
 • D) Arslan Yabgu'yu Kalincar Kalesi'ne hapsetmesi
 • E) Samanoğulları Devleti'ni ortadan kaldırması
 • Türk-İslam hükümdarlarının siyasi hakimiyetlerini hiçbir zaman halife ile paylaşmaması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?


 • A) Tahta geçişlerinde hükümdarlıklarının halife tarafından onaylanması
 • B) İslam dünyasında siyasi birliğin olmaması
 • C) Abbasi halifesinin Şii baskısı altında bulunması
 • D) Birden fazla Türk devletinin bulunması
 • E) Hükümdarlığın kaynağının Tanrısal olduğuna inanılması
 • Memlüklerde "her emire hükümdar olma hakkı"nın tanınması Türk devletlerinde görülen;

  I. veraset,

  II. dirlik,

  III. onlu

  sistemlerden hangilerinin bu devlette benimsenmediğini gösterir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • Büyük Selçuklu Devleti'nde Alparslan ve Melikşah dönemlerinde vezirlik yaptım. - - - - medreselerinin açılmasında etkili oldum ve sultanlara öğüt vermek amacıyla - - - - adlı eserimi yazdım.

  Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?


 • A) Karatay - Tevarih-i Ali Osman
 • B) Süleymaniye - Cihannüma
 • C) Zinciriye - Divan-ı Lügat'it Türk
 • D) Nizamiye - Siyasetname
 • E) Sahn-ı Seman - El Kanun fı't-tıp
 • I. Kervansaray

  II. Kümbet

  III. Bimarhane

  Türk-İslam devletleriyle ilgili yukarıdaki kavramların dini inanış, ticaret ve sağlık alanlarına göre doğru sıralanış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) I, II, III
 • B) I, III, II
 • C) II, I, III
 • D) II, III, I
 • E) III, II, I
 • I. Vakfa ait malların satılamaması, başkasına hibe edilememesi ve miras bırakılamaması

  II. Vakıflardan vergi alınmaması

  III. Vakıfların mütevelli denilen kişilerden oluşan bir heyet tarafından yönetilmesi

  Türk-İslam devletlerindeki vakıflarla ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • I. Farklı alanlarda görevleri bulunan divanlardan oluşan bir devlet sisteminin oluşturulması

  II. Ülkenin eyaletlere ayrılması

  III. Yönetici kadroları yetiştirmek için medreselerin açılması

  Büyük Selçuklularda görülen yukarıdaki uygulamalardan hangileri ülke yönetimini kolaylaştırmaya yöneliktir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • Fakir ve başarılı öğrencilerin burslu olarak okutulmaları Fenni ve dini derslerin birlikte okutulması

  Devlet adamlarının medreselerin kuruluşlarına katkı sağlamaları

  Medreselerin giderlerinin vakıflar tarafından karşılanması

  Türk-İslam devletlerindeki medreselerde ilgili yukarıdaki bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


 • A) Sosyal devlet anlayışının uygulandığına
 • B) Öğrencilerin çok yönlü yetiştirildiğine
 • C) Akılcı ve bilimsel anlayışın benimsendiğine
 • D) Özgür bir düşünce ortamının oluşturulamadığına
 • E) Hayır sahiplerinin eğitim faaliyetlerini desteklediklerine

 • Etiketler: türk islam tarihi soruları, türk islam tarihi online test, türk islam tarihi online deneme, yks tarih test, tyt tarih test
  YKS-AYT İslam Tarihi Test sorularını online çözebilirsiniz.