Yükleniyor

AYT-TYT Tarih Testleri

YKS Tarih Türkiye Tarihi Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra, Oğuzlar Anadolu’da beylikler kurmuş; kısa bir süre sonra Türkiye Selçuklu Devleti, Anadolu’da büyük bir güç olarak ortaya çıkmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti’nin bu hızlı ilerleyişinin nedenlerinden biri değildir?


 • A) Anadolu’nun Bizans-Sasani savaşları nedeniyle harabeye dönmesi
 • B) Bizans İmparatorluğu'nun Anadolu’da otoritesini kaybetmesi
 • C) Anadolu’nun doğusunda Ermeni ve Gürcü Prenslik’lerinin kurulmuş olması
 • D) Anadolu halkının Ermeni, Rum, Süryani gibi pek çok farklı unsurdan oluşması
 • E) Moğol saldırılarıyla Anadolu’da bir otorite boşluğunun oluşması
 • Anadolu’nun Türk yurdu haline gelmesinde;

  I. Pasinler,

  II. Malazgirt,

  III. Miryokefalon savaşlarından hangilerinin etkisinin olduğu söylenebilir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve II
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.
 • Aşağıdakilerden hangisi 1071 Malazgirt Savaşı sonrası kurulan Türk Beyliklerinden biri değildir?


 • A) Menteşoğulları
 • B) Saltuklular
 • C) Danişmentliler
 • D) Artuklular
 • E) Çaka Beyliği
 • Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu’da kurulan İlk Türk Beyliklerinin Türk tarihine yaptığı hizmetlerden biri değildir?


 • A) Anadolu’da Türk nüfusunu artırmaları
 • B) Anadolu’da İslamiyet’i yaymaları
 • C) Türkiye Selçuklularının Anadolu’da ilerleyişini kolaylaştırmaları
 • D) Moğollarla savaşarak Anadolu’nun işgaline engel olmaları
 • E) Anadolu’da pek çok Türk İslam eseri bırakmaları
 • Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk Beyliklerinden kalan eserlerden biri değildir?


 • A) Yağıbasan Medresesi
 • B) Mama Hatun Türbesi
 • C) İshak Paşa Sarayı
 • D) Divriği Ulu Cami
 • E) Malabadi Köprüsü
 • Moğollar Cengiz Han’ın ölümünden sonra dört kola ayrıldılar. Bu dört koldan biri İlhanlı Devleti idi. İlhanlı Devleti 1243 Kösedağ Savaşı’nda Türkiye Selçuklu Devleti’ni yenilgiye uğrattıktan sonra Anadolu’yu işgal ederek, kültür merkezi olan şehirleri tahrip etmiştir. 1258 yılında ise Bağdat’ı alarak Abbasi Devleti’ne son vermiş, burada da aynı yağma ve katliamı yapmıştır.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi İlhanlılar için söylenemez?


 • A) Anadolu üzerindeki baskıları artmıştır.
 • B) Abbasi Devleti'ni ortadan kaldırmışlardır.
 • C) Türk İslam Devletleri üzerinde büyük bir yıkıma neden olmuşlardır.
 • D) Moğol Devleti'nin parçalanmasına neden olmuşlardır
 • E) Türk İslam eserlerine büyük zarar vermişlerdir.
 • Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti’nde Alâeddin Keykubad Dönemi olayları arasında yer almaz?


 • A) Alanya’nın fethedilmesi
 • B) Yassı Çemen Savaşı’nın yapılması
 • C) Kırım’ın Sudak limanının ele geçirilmesi
 • D) Sinop fethedilerek buraya Türkmenlerin yerleştirilmesi
 • E) Moğol istilasına karşı Eyyubi ve Abbasilerle ittifak yapması
 • Türkiye Selçuklu Devleti’nin kuruluş sürecinin uzun sürmesinde;

  I. Haçlı Seferleri

  II. Fetret Devri

  III. Kösedağ Savaşı durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve II.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.
 • Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’nde yapılan aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin İslamiyet'i yayma ve koruma amacı taşıdığı söylenemez?


 • A) Süleyman Şah’ın Bizans ile mücadele ederek İznik’i fethetmesi
 • B) Bizans’ın kışkırmaları neticesinde I. Kılıçarslan’ın Çaka Bey’i öldürmesi
 • C) I. Mesut’un II. Haçlı Seferi’nde Haçlıları durdurması
 • D) I. Alâeddin Keykubad’ın Trabzon Rumları ile mücadele etmesi
 • E) II. Kılıçarslan’ın Miryokefalon Savaşı’nda zafer kazanması
 • Kavimler Göçü, Avrupa’da çok önemli değişikliklere sebep olmuştur. Özellikle siyasi yapıda feodalite rejimi, Orta Çağ’a damgasını vurmuştur.

  Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’da feodalitenin güç kaybetmesine ortam hazırlayan etkenlerden biridir?


 • A) Talas Savaşı
 • B) Haçlı Seferleri
 • C) Reform Hareketleri
 • D) Otuz Yıl Savaşları
 • E) Rönesans
 • Orta Çağ’ın en büyük siyasi ve askerî olaylarından biri Haçlı Seferleridir.

  Aşağıdakilerden hangisi, Haçlı Seferlerinin Türk-İslam dünyasında meydana getirdiği önemli sonuçlardan biri değildir?


 • A) Türklerin İslam dünyasındaki saygınlığı arttı
 • B) Suriye ve Filistin toprakları tahrip edildi.
 • C) Türklerin batıya ilerleyişi bir süre durdu.
 • D) Kutsal yerler Müslümanların egemenliğinde kaldı
 • E) Katolik ve Ortodoks kiliseleri arasındaki ayrılık derinleşti.
 • Türklerin Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu’yu yurt hâline getirmeleri üzerine Bizans, Avrupa’dan yardım istemiştir.

  Bu yardım aşağıda verilen gelişmelerden hangisinin başlamasında etkili olmuştur?


 • A) Yüzyıl Savaşları
 • B) Moğol İstilası
 • C) Coğrafi Keşifler
 • D) Kavimler Göçü
 • E) Haçlı Seferleri

 • Etiketler: yks tarih test, 2022 yks tarih soruları, türkiye tarihi test
  YKS Tarih Türkiye Tarihi Test sorularını online çözebilirsiniz.