Yükleniyor

12. Sınıf Tarih Testleri Çöz

12. Sınıf Tarih 20. Yüzyıl Başlarında Dünya Testi


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
I. Dünya Savaşı’nda Almanya ve Fransa’yı karşı karşıya getiren en temel sorunlardan bir tanesi Alsas-Loren bölgesindeki hâkimiyet mücadelesidir.

Bölgedeki yer altı kaynaklarından;

I. Demir

II. Kömür

III. Petro

l hangileri bu mücadelenin nedenleri arasında gösterilebilir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) I, II ve III.
 • I. Dünya Savaşı’nı kesin olarak bitirecek ve bozulan dengeyi yeniden kuracak barış antlaşmalarının imzalanması- nı sağlamak amacıyla 18 Ocak 1919’da Paris Barış Konferansı toplandı.

  Bu konferansta etkili olan ve Onlar Konseyini oluş- turan devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


 • A) ABD
 • B) İngiltere
 • C) Fransa
 • D) Japonya
 • E) Rusya
 • I. Dünya Savaşı’ndan sonra temelleri atılan devletlerden;

  I. Yugoslavya

  II. Çekoslovakya

  III. Finlandiya

  hangilerinin Wilson İlkelerinin milliyet prensibine uygun olarak kurulduğu söylenemez?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) I ve III.
 • Uluslararası sorunlara aktif olarak katılmamayı ve diğer devletlerle diplomatik ve hatta ticari ilişkileri en alt düzeyde tutmayı ön gören “Yalnızlık” (infirat) politikasının temellerini atan ABD başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) James Monroe
 • B) James Madison
 • C) James Knox Polk
 • D) James Buchanan
 • E) James Abram Garfield
 • Emperyalizmin bir ürünü olan sömürgeciliğe duyulan tepkiler üzerine bu amacı doğrudan doğruya değil de dolaylı bir şekilde uygulamaya koymanın bir ürünü olarak ortaya çıkan yönetsel sistemin ismi aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Sosyalizm
 • B) Nazizm
 • C) Mandacılık
 • D) Oligarşi
 • E) Mutlakiyet
 • Almanca konuşan halkları tek bir idari çatı altında toplama ülküsünü güden düşünsel ve siyasal akımın ismi aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Panslavizm
 • B) Pangermenizm
 • C) Panamerikanizm
 • D) Panislamizm
 • E) Pantürkizm
 • Milletler Cemiyeti ile ilgili olarak;

  I. İlk kez Wilson tarafından kurulması fikri gündeme taşınmıştır.

  II. Paris Barış Konferansı’nda kurulması kararlaştırılmıştır.

  III. Cenevre merkez olmak üzere faaliyetlerini yürütmüştür.

  yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve III.
 • E) I, II ve III.
 • I. Dünya Savaşı’ndan sonra yenilenen devletler ile yapılan antlaşmalar eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?
 • A) Almanya – Versay Antlaşması
 • B) Osmanlı – Lozan Antlaşması
 • C) Avusturya – Sen Jermen Antlaşması
 • D) Macaristan – Trianon Antlaşması
 • E) Bulgaristan – Nöyyi Antlaşması
 • Küresel güç olmanın yolu bölgesel güç olmaktan geçer anlayışından hareketle XIX. yüzyılda gündeme getirilen Amerikan dış politikasının anayasası olarak da anlaşılan doktrin aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Monroe Doktrini
 • B) Carter Doktrini
 • C) Eisenhower Doktrini
 • D) Nixon Doktrini
 • E) Truman Doktrini
 • ABD’nin I. Dünya Savaşı’na girme nedenlerinden hangisi doğrudan uluslararası ticarette söz sahibi olmak istediğinin göstergesidir?
 • A) Barış ve huzuru tesis etme düşüncesi
 • B) Self determination ilkesinden hareketle çok uluslu imparatorlukları yıkma isteği
 • C) Denizlerdeki güvenliği ve ticaret serbestliğini sağlama isteği
 • D) Almanya’nın Pasifik’teki yayılmacı politikalarını engelleme amacı
 • E) Yeni dünya düzenini kurmak ve liderliğini üstlenmek düşüncesi
 • I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili olan aşağıdaki nedenlerden hangisi milliyetçilikle ilgilidir?
 • A) Sanayi inkılabı ile hammadde arayışının artması
 • B) Balkanlarda Panslavizm akımının yayılmaya çalışılması
 • C) Fransa ile Almanya arasında rekabet olması
 • D) Japonya’nın Uzakdoğu’da etkinliğini artırmaya çalışması
 • E) Kapitalist sistemlerin yayılması
 • I. Dünya Savaşı’nın doğurduğu sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
 • A) Sömürge rekabetinin Uzakdoğu’dan Ortadoğu’ya kayması
 • B) Milliyetçilik düşüncesinin güç kazanması
 • C) Yeni rejimlerin ortaya çıkması
 • D) Birleşmiş Milletlerin kurulması
 • E) Avrupa siyasi haritasının değişikliğe uğraması

 • Etiketler: 12. Sınıf Tarih 20. Yüzyıl Başlarında Dünya Testi, 12.sınıf tarih test çöz, tarih testleri çöz
  12. Sınıf Tarih 20. Yüzyıl Başlarında Dünya Testi sorularını online çözebilirsiniz.