Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 2


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %78.26 Doğru: 18 Yanlış: 5 Boş: 0
Kamu idarelerinde stratejik plan hazırlanmasına ilişkin mevzuata göre stratejik planlar en az kaç yıl uygulandıktan sonra güncelleştirilebilir?
 • A) 1 yıl
 • B) 2 yıl
 • C) 3 yıl
 • D) 4 yıl
 • E) 5 yıl
 • Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzunda planlarda yer alması gereken hususlara yer verilmiştir.

  Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?


 • A) Misyon
 • B) Vizyon
 • C) Tema
 • D) Temel Değerler
 • E) Stratejileri
 • Aşağıda yer alan idarelerden hangisinin Performans Programı hazırlama zorunluluğu yoktur?
 • A) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri
 • B) Özel bütçeli idareler
 • C) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar
 • D) Sosyal Güvenlik Kurumları
 • E) Mahalli idareler
 • Kamu idarelerinin Performans Programı hazırlıklarında aşağıda sayılanlardan hangisi esas alınmaz?
 • A) Kalkınma Planı
 • B) Hükümet Programı
 • C) Orta Vadeli Programı
 • D) Yıllık Program
 • E) Bütçe Hazırlama Rehberi
 • Aşağıdakilerden hangisi kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye yetkilidir?
 • A) Maliye Bakanlığı
 • B) Bakanlar Kurulu
 • C) Başbakanlık
 • D) Sayıştay
 • E) DPT Müsteşarlığı
 • 5018 sayılı Kanuna göre Orta Vadeli Mali Plan hangi merci tarafından karara bağlanarak Resmi Gazetede yayımlanmaktadır?
 • A) DPT Müsteşarlığı
 • B) Maliye Bakanlığı
 • C) Yüksek Planlama Kurulu
 • D) Bakanlar Kurulu
 • E) TBMM
 • Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de merkezi bütçenin hazırlanma sürecine katılmaz?
 • A) Sayıştay
 • B) Bakanlar Kurulu
 • C) Maliye Bakanlığı
 • D) Yüksek Planlama Kurulu
 • E) DPT
 • Kamu idareleri, gider tekliflerini gerekçeli olarak hazırlayarak ve yetkilileri tarafından imzalanmış olarak Temmuz ayı sonuna kadar aşağıdakilerden hangisine gönderirler?
 • A) Maliye Bakanlığı
 • B) Bakanlar Kurulu
 • C) Başbakanlık
 • D) TBMM
 • E) Sayıştay
 • Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı’nın TBMM’de görüşülmesi sırasında dikkate alınmaz?
 • A) Orta vadeli mali planı da içeren bütçe gerekçesi
 • B) Yıllık Yatırım Programları
 • C) Vergi muafiyeti, istisnası ve indirimleri ile benzeri uygulamaları nedeniyle vazgeçilen kamu geliri cetveli
 • D) Mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının bütçe tahminleri
 • E) Merkezi yönetim kapsamında olmayıp, merkezi yönetim bütçesinden yardım alan kamu idareleri ile diğer kurum ve kuruluşların listesi
 • Aşağıdakilerden hangisi bütçe kanunu eklerinden biri değildir?
 • A) Bütçe cetvelleri
 • B) Kamu borç yönetimi raporu
 • C) Bütçe gerekçesi
 • D) Milli Bütçe tahmin raporu
 • E) Bütçe çağrısı
 • Aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim bütçe kanun tasarısıyla birlikte TBMM’ne sunulması öngörülen belgelerden biri değildir?
 • A) Bütçe gerekçesi
 • B) Kamu borç yönetimi raporu
 • C) Vazgeçilen kamu gelirleri cetveli
 • D) Kamu şirketi niteliğindeki kuruluşların bütçe tahminleri
 • E) Merkezi yönetim bütçesinden yardım alan kamu kuruluşlarının listesi
 • Merkezi bütçe, kanunlaşması için TBMM’ne gönderildikten sonra izlediği aşamalar aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?
 • A) TBMM Başkanı-TBMM Genel Kurulu-Cumhurbaşkanlığı
 • B) TBMM Başkanı-Bütçe Komisyonu-TBMM Genel Kurulu
 • C) TBMM Başkanı-Bütçe Komisyonu-TBMM Genel Kurulu-Cumhurbaşkanlığı
 • D) Bütçe Komisyonu-TBMM Başkanı-TBMM Genel Kurulu-Cumhurbaşkanlığı
 • E) Bütçe Komisyonu-TBMM Genel Kurulu-TBMM Başkanı-Cumhurbaşkanlığı
 • 1982 Anayasasına göre, bütçe kanunu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 • A) Bütçe kanununa bütçe ile ilgili hükümler dışında hükümler konulabilir.
 • B) Bütçe kanununa bütçe ile ilgili hükümler konulabilir.
 • C) Bütçe tasarıları ve rapor, 40 üyeden kurulu Bütçe Komisyonunda incelenir.
 • D) Bütçe kanunu tasarıları TBMM Genel Kurulunda görüşülür ve oylanır.
 • E) Bütçe kanunu tasarılarını Bakanlar Kurulu hazırlar.
 • 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ayrıntılı harcama programlarının yürürlüğe girmesinden önce ödeneklerin kullanılabilmesi aşağıda yer alan işlemlerin hangisiyle sağlanmaktadır?
 • A) Serbest bırakma işlemi
 • B) Aktarma işlemi
 • C) Revize işlemi
 • D) Ekleme işlemi
 • E) Tahakkuk işlemi
 • 5018 sayılı Kanun uyarınca merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmaları aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?
 • A) Kanun ile
 • B) Yönetmelik ile
 • C) Bakanlar Kurulu Kararı ile
 • D) Tüzük ile
 • E) Maliye Bakanlığının izni ile
 • Merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçelerden öngörülmeyen hizmetleri gerçekleştirmek için ihtiyat amaçlı olarak aşağıdakilerden hangisinin bütçesine genel bütçe ödeneklerinin %2 sine kadar yedek ödenek tahsis edilebilir?
 • A) DPT
 • B) TBMM
 • C) Sayıştay
 • D) Maliye Bakanlığı
 • E) Hazine Müsteşarlığı
 • Merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçelerden öngörülmeyen hizmetleri gerçekleştirmek için ihtiyat amaçlı olarak Maliye Bakanlığı bütçesine genel bütçe ödeneklerinin %2 sine kadar tahsis edilen ödenek aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Ek ödenek
 • B) Örtülü ödenek
 • C) Yedek ödenek
 • D) Ön ödenek
 • E) Transfer ödenek
 • Mali yıl içinde yedek ödenekten yapılan aktarmaların tür, tutar ve idareler itibariyle dağılımı, yılın bitimini takip eden kaç gün içinde Maliye Bakanlığınca ilan edilir?
 • A) 10
 • B) 15
 • C) 20
 • D) 25
 • E) 30
 • 5018 sayılı Kanun uyarınca yedek ödenek tutarı tavanı genel bütçe ödeneklerinin yüzde kaçıdır?
 • A) 2
 • B) 5
 • C) 10
 • D) 15
 • E) 20
 • 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca şartlı bağış ve yardımların ödenek devirleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A) Şartlı bağış ve yardımların ödenek devirleri mümkün değildir
 • B) 3 yıl devrettiği halde harcanmayan şartlı bağış ve yardımlar ödeneği iptal edilebilir.
 • C) Şartlı bağış ve yardımların ödeneği ertesi yıla devredilebilir
 • D) Devir tutarı, şartlı bağış ve yardımlar ödeneğinin yarısını geçemez.
 • E) Devir tutarı şartlı bağış ve yardımlar ödeneğinin % ini geçemez.
 • 5018 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi faaliyet raporu türlerinden biri değildir?
 • A) Mahalli idareler genel faaliyet raporu
 • B) Genel faaliyet raporu
 • C) İdare faaliyet raporu
 • D) Birim faaliyet raporu
 • E) Merkezi yönetim faaliyet raporu
 • 5018 sayılı Kanun uyarınca aşağıdakilerden hangisi faaliyet raporu hazırlamak zorunda değildir?
 • A) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri
 • B) Özel bütçeli idareler
 • C) Sosyal güvenlik kurumları
 • D) Mahalli idareler
 • E) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar
 • Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu hangi tarihe kadar hazırlanır ve kamuoyuna duyurulur?
 • A) İzleyen mali yılın Mart ayı sonu
 • B) İzleyen mali yılın Nisan ayı sonu
 • C) İzleyen mali yılın Şubat ayı sonu
 • D) İzleyen mali yılın Haziran ayı sonu
 • E) İzleyen mali yılın Haziran ayının 15 i

 • Etiketler: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı
  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 2 sorularını online çözebilirsiniz.