Yükleniyor

2024 EKYS Müdür Yardımcılığı Testleri ve Denemeleri

EKYS Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Test 2


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 10 Yanlış: 0 Boş: 0
Aşağıda verilenlerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurulacağını vaad eden gizli anlaşmadır?
 • A) Balfour Deklarasyonu
 • B) St. Jean de Maurienne Anlaşması
 • C) İstanbul Anlaşması
 • D) Londra Anlaşması
 • E) Mac-Mahon Anlaşması
 • Ayanlarla Sened-i İttifak adı verilen sözleşmeyi imzalayan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Abdülaziz
 • B) Abdülmecit
 • C) II. Mahmut
 • D) II. Abdülhamit
 • E) III. Selim
 • Halide Edip Adıvar, Celal Nuri, Yunus Nadi, Ahmet Emin, Velid Ebuzziya, Necmettin Sadak gibi devrin önemli aydınlarının kurduğu cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Wilson Prensipleri Cemiyeti
 • B) Pontus Rum Cemiyeti
 • C) Kilikyalılar Cemiyeti
 • D) İngiliz Muhipleri Cemiyeti
 • E) Kürt Teali Cemiyeti
 • I. Rusya’nın elindeki buğdayı Avrupa’ya taşımak
  II. Rusya’ya yardım götürmek
  III. Osmanlı Devleti’ni savaş dışında bırakmak
  İtilaf Devletleri Çanakkale Savaşı ile yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerini amaçlamıştır?

 • A) I, II ve III.
 • B) II ve III.
 • C) I ve II.
 • D) Yalnız III.
 • E) Yalnız I.
 • aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet’in ilanını hızlandıran gelişmedir?
 • A) Rusya’da halk hareketlerinin başlaması
 • B) Trablusgarp Savaşı’nın çıkması
 • C) Bulgaristan’ın bağımsızlığını ilan etmesi
 • D) Reval Görüşmeleri
 • E) Berlin Kongresi’nin toplanması
 • ... Cephesi’nde Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı’na Mustafa Kemal Paşa atanmıştır.
  Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Çanakkale ve Güney
 • B) Filistin ve Batı
 • C) Çanakkale ve Kafkas
 • D) Suriye ve Filistin
 • E) Batı ve Doğu
 • 1881 tarihinden itibaren borçların ödenmesi için Osmanlı Devleti’nin mali kaynaklarına el koyan idari kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Meclis-i Umumi
 • B) Düyûn-ı Umûmiye
 • C) Hatt-ı Hümayun
 • D) Nizam-ı Cedit
 • E) Sekban-ı Cedit
 • Mustafa Kemal Atatürk; “Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen modern ve bütün anlamı ve biçimiyle uygar bir toplumsal heyet durumuna getirmektir” sözüyle aşağıdakilerden hangisinin amacını belirtmiştir?
 • A) Islahat
 • B) Batılılaşma
 • C) Çağdaşlaşma
 • D) İnkılap
 • E) Tekâmül
 • I. Rönesans ve reform hareketleri
  II. Coğrafi keşifler
  III. Taşra yönetiminin bozulması
  IV. Azınlıkların faaliyetleri
  Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Osmanlı Devleti’nin yıkılışını hazırlayan dış sebeplerden biri değildir?

 • A) I, II, III ve IV.
 • B) I, II ve III.
 • C) III ve IV.
 • D) II ve IV.
 • E) I ve II.
 • Osmanlı padişahının ilk kez çok geniş olan yetkileri üstünde bir kanun gücünün varlığını kabul edilmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
 • A) Mühendishane-i Berr-i Hümayun
 • B) Van Kulu Lügatı
 • C) Sened-i İttifak
 • D) Islahat Fermanı
 • E) Tanzimat Fermanı

 • Etiketler: EKYS Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Test
  EKYS Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Test 2 sorularını online çözebilirsiniz.