Yükleniyor

2024 EKYS Müdür Yardımcılığı Testleri ve Denemeleri

EKYS Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı 11


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 10 Yanlış: 0 Boş: 0
I. Amaçların saptanması
II. Seçeneklerin belirlenmesi ve karşılaştırılması
III. Uygun seçeneğe karar verilmesi
IV. Olanakların araştırılması
V. Plan denetimi
Planlama sürecinin aşamalarına yönelik yukarıda verilen adımların doğru sıralaması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

 • A) IV - I - II - V - III
 • B) I - IV - II - III - V
 • C) V - II - I - IV - III
 • D) II - III - I - IV - V
 • E) I - II - III - V - IV
 • Aşağıdakilerden hangisi ilkokul kademesinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında ele alınması beklenen konular arasında bulunmaz?
 • A) Öğrencinin eğitim ortamlarına ve öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirmesi
 • B) Öğrencinin öğrenmeyi öğrenme ve öğrendiklerini aktarmaya yönelik bilişsel beceriler kazanması
 • C) Öğrencinin kendini tanıması ve özgüven geliştirmesi
 • D) Öğrencinin arkadaş edinme ve problem çözme gibi becerileri kazanması
 • E) Öğrencinin değerlerini fark etmesi ve kendi değerleri ile toplumsal değerler arasında bağ kurabilmesi
 • Rehberlik hizmetleri yönetmeliğinde sınıf rehber öğretmenlerinin görevleri arasında, 'Sınıfında sosyal duygusal, akademik ve kariyer gelişimi açısından desteklenmeye ihtiyaç duyan öğrencileri rehberlik ve psikolojik danışma servisine yönlendirir.' ifadesine yer verilmiştir. Bu görev, aşağıdaki rehberlik hizmetlerinden hangisi kapsamında değerlendirilmektedir?
 • A) Konsültasyon
 • B) Bireyi tanıma
 • C) Sevk
 • D) Oryantasyon
 • E) İzleme
 • 'İnsan davranışlarını doğru veya yanlış olarak değerlendirirken en önemli referans, hukuk kuralları olmalıdır. Hukuk kuralları, otorite ile özgürlük arasında denge sağlar. Hukuk kurallarına uymak, toplumdaki herkesin haklarını güvence altına alır.' söylemi, aşağıdaki etik sistemlerden hangisini tarif etmektedir?
 • A) Kural etiği
 • B) Toplumsal sözleşme etiği
 • C) Kişisel etik
 • D) Sosyal yaşam etiği
 • E) Amaçlanan sonuç etiği
 • Etik ilkelere uygun davranmamak; kişisel, kurumsal ve toplumsal olmak üzere üç farklı şekilde olumsuz sonuçlar doğurur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi etik ilkelere uygun davranmamanın kurumsal sonuçlarından birisidir?
 • A) Anemik davranışların yaygınlaşması
 • B) Benliğin yıpranması
 • C) Toplumdan dışlanma
 • D) Ahlaki değerlerin önemsizleşmesi
 • E) Örgütsel iletişimin yıpranması
 • Bir okul müdürü, okul aile birliği toplantısında yapılan her bir harcamayı kalem kalem anlatmış, yönetim süreçlerinde zihinlerde soru işareti bırakmayacak şekilde sorulan tüm sorulara içtenlikle yanıt vermiştir.
  Okul müdürünün yaklaşımına bakıldığında, aşağıdaki etik ilkelerden özellikle hangisine uygun davrandığını söylemek doğru olur?

 • A) Hesap verilebilirlik
 • B) Kamu yararını gözetme
 • C) Adalet
 • D) Tarafsızlık
 • E) Tolerans
 • Bu yaklaşımda, 'Ne tür eylemde bulunmalıyım?' sorusundan ziyade 'Ne tür insan olmalıyım?' sorusu üzerinde durulmaktadır.
  Özelliği verilen etik yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Teleolojik etik
 • B) Erdem etiği
 • C) Bütüncül yaklaşım
 • D) Kural etiği
 • E) Meta etik
 • Bir öğrenci velisi ile görüşürken, velinin üst düzey bir görev yürütmesi nedeniyle ona uzunca zaman ayıran; ancak bir başka öğrenci velisi ile görüşürken işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek görüşmeyi kısa tutan bir müdür yardımcısı, aşağıdaki etik ilkelerden hangisini ihlal etmektedir?
 • A) Kaynakları etkin kullanma
 • B) Kişisel çıkar sağlamama
 • C) Eşitlik
 • D) Nezaket ve saygı
 • E) Mesleki gelişme ve bağlılık
 • Bir yönetici, astlarından birine etik olmayan bir eylemi yapmasını söyler. Astı bu görevi kabul edemeyeceğini söyleyince, görevi yapmadığı takdirde kurumda çalışmasının zor olacağını söyler ve astını her gördüğünde bu yönde imalı söylemlerde bulunur.
  Yöneticinin yaklaşımı, yönetimdeki etik dışı davranışlardan hangisi kapsamındadır?

 • A) İhmal
 • B) Kayırma
 • C) Yıldırma
 • D) Şiddet
 • E) İlişkilere politika karıştırma
 • Etik ilkelere bağlı olan, etik liderlik yapmak isteyen bir okul müdürü, bu süreçte aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
 • A) Değişen kanun ve yönetmelikleri yakından takip etmesi
 • B) Okulda etik bir iklim oluşturması
 • C) Kendi ahlaki eğilimlerini uygulamalarının önünde tutmaması
 • D) Herkes tarafından istenenin her zaman en doğru karar olmadığını bilmesi
 • E) Etik sorgulama yaparken eylemlere değil kişilere odaklanması

 • Etiketler: müdür yardımcılığı testleri
  EKYS Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı 11 sorularını online çözebilirsiniz.