Yükleniyor

2024 EKYS Müdür Yardımcılığı Testleri ve Denemeleri

EKYS Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı 10


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 10 Yanlış: 0 Boş: 0
I. Çalışanların verimliliğini düşüren her türlü problemlerinden iş arkadaşlarıyla yaşadıkları sorunlara, motivasyonlarından şirkete bağlılıklarına kadar çeşitli konularla ilgilenir.
II. Organizasyondan bağımsız, kendi içinde bir departman olarak faaliyet verir.
III. Personele; işe alım sürecinden çalıştığı tüm zamana ve işten ayrılış dönemine kadar tüm adımlarında eşlik eden faaliyetler bütünüdür.
İnsan kaynakları yönetiminin işlevlerine ilişkin yukarıda belirtilen maddelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve III.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.
 • Yapılan denetim çalışmalarında kamu yöneticisinin kamu hizmetini yerine getirirken kişisel çıkar sağlamaya çalıştığı ve yolsuzluk yaptığı tespit edilmiş, bu durum tutanak altına alınarak ilgili mercilere bildirilmiştir.
  Bu durum, aşağıdaki denetçi rollerinden hangisinin yerine getirildiğini göstermektedir?

 • A) Yöneticilik
 • B) Liderlik
 • C) Rehberlik
 • D) Araştırmacılık
 • E) Soruşturmacılık
 • 'Denetim nasıl olmalıdır?' sorusuna, 'Öğretmenle yüz yüze ilişki içerisinde ve yol gösterici olmalıdır. Yalnızca kağıtları ve sonuçları inceleyerek denetim yapılmamalıdır. Denetim, öğretmenin güçlü yönlerine odaklanmalı, baskıdan ve tehdit algısından uzak bir iklimde yapılmalı, öğretmeni geliştirici olmalıdır.' yanıtını veren bir okul müdürü, aşağıdaki denetim türlerinden hangisini benimsemektedir?
 • A) Klinik denetim
 • B) Emsal denetim
 • C) Kılavuz denetim
 • D) Bilimsel denetim
 • E) Yöneylem araştırması
 • 'Nasıl ki bir öğretmen alanında iyi olmadığında öğrencileri üzerinde etkisini yitirirse, yönetici de işini iyi yapmalı ve alanına hâkim olmalıdır. Öğretmen ve çalışan sorunlarına çözüm getiremeyen, kendisine sorulan soruları yanıtlayamayan, sürekli başkalarına danışan ve çelişkili davranan bir yönetici, çalışanları üzerinde etkisini kaybeder.' söylemi, aşağıdaki güç türlerinden hangisini vurgulamaktadır?
 • A) Uzmanlık gücü
 • B) Yasal güç
 • C) Ödül gücü
 • D) Karizmatik güç
 • E) Zorlayıcı güç
 • Okul müdürü, okulda yaşanan sorunları analiz ederken genellikle ilkeler üzerinden yorum yapmakta; derslerde, öğrencilerle sohbet ederken, öğretmenlerle iletişim sürecinde ve toplantılarda sürekli ilkelerle ilgili hatırlatmalarda bulunmaktadır. Çünkü ilkeli insan ancak toplumda fark yaratır diye düşünmektedir.
  Buna göre okul müdürünün aşağıdaki liderlik türlerinden hangisini yerine getirdiğini söylemek doğru olur?

 • A) Öğretimsel liderlik
 • B) Vizyoner liderlik
 • C) Etik liderlik
 • D) Hizmetkar liderlik
 • E) Dönüşümcü liderlik
 • Aşağıdakilerden hangisi okul örgütünün özelliklerini ve işlevlerini doğru olarak yansıtan bir ifade değildir?
 • A) Hammaddesi, toplumdan gelen ve yine topluma giden insandır.
 • B) Özel bir çevre olarak öğrencilerin toplumu anlamasını, topluma uyumunu ve toplumu geliştirmesini amaçlar.
 • C) Çevresindeki formal ve informal örgütlerden hem etkilenir hem de onları etkiler.
 • D) Kültürün değişmesine ve şekillenmesine katkı verir.
 • E) Bürokratik yapılardır ve kendi özgü kişilikleri bulunmaz.
 • 'Örgütlerde asıl olan yetkidir ve bu yetkiyi devralan kim olursa olsun bu yetkilerin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirmelidir. Örgütte var olan sistem, kendi içindeki kurallarıyla yetkilerin doğru kullanılmasını güvence altına almalıdır ve yetki; yasal, geleneksel ve karizmatik olarak farklı türlerde olabilir.'
  Yukarıda yer alan ifade, aşağıdaki yönetim kuramcılarından hangisinin görüşlerini yansıtmaktadır?

 • A) Max Weber
 • B) Henri Fayol
 • C) Frederick Taylor
 • D) Elton Mayo
 • E) Douglas McGregor
 • 'Öğretmenim, yazılı sınavların sonuçlarına baktığımda öğrencilerin yüzde % 40'ı sınavda başarısız olmuş. Bana göre bir sınıfta başarı kriteri % 70'dir. Eğer öğrenciler mevcut kazanımların % 70'inden azını kazanmış ve sınıf ortalaması bu oranın altına düşmüş ise öğrenme - öğretmen süreçlerinde eksiklik var demektir. Her öğrenci öğrenir, yeter ki öğretmesini bilelim.'
  Öğretmen denetimi esnasında bu sözleri söyleyen bir müfettiş, aşağıdaki öğretme yaklaşımlarından hangisini benimsemektedir?

 • A) Yapılandırmacı yaklaşım
 • B) Beyin temelli öğrenme
 • C) Çoklu zekâ kuramı
 • D) İşbirlikçi yaklaşım
 • E) Tam öğrenme
 • Okul müdürü Ümit Bey, talimatlarına uyulup uyulmamasına çok önem veren bir yöneticidir. Onun için nedenler değil, sonuçlar önemlidir. Bir kişi bir talimatı yerine getirmemişse, nedenler bahanelerden ibarettir. Kişi istedikten sonra bir işi mutlaka yapar. Bu nedenle Ümit Bey, talimatlar yerine getirilmediğinde kişileri eleştirmekten çekinmez.
  Ümit Bey'in düşüncelerine bakıldığında, aşağıdaki liderlik türlerinden hangisini sergilediğini söylemek doğru olur?

 • A) Karizmatik lider
 • B) Otokratik lider
 • C) Katılımcı lider
 • D) Demokratik lider
 • E) Babacan lider
 • Bir kurumda işleyişin sağlanabilmesi için oluşturulan grupların yatay ve dikey olarak birbirine bağlanması, otorite ilişkilerinin nasıl olacağının açıklığa kavuşturulması, birimlerin faaliyet alanlarının belirlenmesi ve yetkilendirme yapılması, yönetim süreçlerinden hangisinin içeriğinde yer almaktadır?
 • A) Karar alma
 • B) Eşgüdüm
 • C) Örgütleme
 • D) İletişim
 • E) Etkileme

 • Etiketler: 2023 ekys müdür yardımcılığı deneme
  EKYS Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı 10 sorularını online çözebilirsiniz.